„Suchá“ novela vodního zákona

Pod číslem 544/2020 vyšla ve Sbírce zákonů tzv. suchá novela vodního zákona 254/2001 Sb. s účinností od 1. února 2021. Jak již neformální název napovídá, hlavním záměrem novely jsou opatření v rámci ochrany před suchem, kterými se zabývá celá nová Hlava X. Nicméně, jejím obsahem jsou i další dílčí změny v oblasti vodního hospodářství.

Odpadní a srážkové vody za staveb

Zákon nově udává upřednostňované způsoby likvidace splaškových vod ze staveb. Napojení stavby na kanalizaci je preferováno před jejím čištěním a vypouštěním v místě stavby a také před akumulací v bezodtoké jímce s následným vývozem. Rovněž v případě srážkových vod zákon vyjmenovává možné způsoby omezení jejího odtoku (akumulace s následným využitím, vsakování, výpar, anebo zadržování a řízené odvádění). Tyto nové požadavky se uplatní u nových staveb, ale i při změně jejich užívání.

Odlehčovací komory

Předchozí novelou vodního zákona č. 113/2018 byly upraveny povinnosti týkající se provozu tzv. odlehčovacích komor. Pro vody vypouštěné z odlehčovacích komor vybudovaných na jednotné kanalizaci bylo nově potřeba povolení k vypouštění. Poslední novelou byla tato povinnost opět ze zákony vyjmuta. Nicméně, lze předpokládat, že od roku 2018 již bylo několik takovýchto povolení vydáno.

Měření množství vody

Novelou došlo ke snížení objemů odebíraných podzemních nebo povrchových vod, při jejichž překročení je požadováno měření množství vody, a to ze 6 000 m3/rok na 1 000 m3/rok a z 500 m3/měsíc na 100 m3/měsíc. Rozhodující je povolený objem, nikoliv reálný. U ostatních způsobů nakládání s vodami (akumulace, využívání energetického potenciálu, chov ryb) se limitní objemy nemění. Údaje o odběrech vody budou následně předávány příslušným správcům povodí, kteří získají podrobnější informace o odběrech vod v daném povodí. Osoba oprávněná k odběru bude povinná měřit množství vody, kterou odebírá, poprvé v roce 2022 a předat výsledky tohoto měření do 31. ledna 2023. Způsob měření množství odebrané vody stanovuje Vyhláška 20/2002 Sb.

Minimální zůstatkový průtok

Při stanovování minimálního zůstatkového průtoku bude vodoprávní úřad kromě zachování ekologické funkce vodního toku zohledňovat nově i možnosti rekreační plavby. Může tak dojít k navýšení minimálního zůstatkového průtoku, jehož dodržení je jednou z podmínek při odběru povrchových vod.

Zkoušky těsnosti nádrží

Byla rozšířena výjimka v rámci provádění zkoušek těsnosti nádrží obsahující závadné látky. V případě látek určených pro úpravu vody na vodu pitnou a pro čištění komunálních odpadních vod skladovaných v nadzemních nádržích umístěných v patřičných záchytných vanách se provádění opakované zkoušky těsnosti nepožaduje (standardně se zkouška provádí každých 5 let).

Revize ohlášených vodních děl

Novelou byly pozměněny termíny pro provádění technických revizí ohlášených vodních děl (typicky malé čistírny odpadních vod do kapacity 50 EO, které jsou výrobkem označeným CE). Frekvence pro provádění revizí odborně způsobilou osobou každé 2 roky zůstala zachována. Nicméně pro nově ohlášená vodní díla se první revize provádí již do 6-ti měsíců po zprovoznění a výsledky těchto revizí se předávají do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu.

Technicko-bezpečnostní dohled (TBD)

Změna se týká hlavně vodních děl kategorie IV, u kterých může jejich vlastník provádět TBD sám, nikoliv prostřednictvím pověřené osoby. Vlastníci těchto vodních děl budou mít nově povinnost předávat evidenční údaje a zápisy o prohlídkách z TBD do databáze vedené Ministerstvem zemědělství, stejně jako vlastníci vodních děl kategorií I – III.

Ochrana před suchem

Nově řešená problematika ochrany před suchem se opírá hlavně o Plán pro zvládání sucha (výkyv hydrologického cyklu) a stavu nedostatku vody (dočasný stav, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod) - tzv. plán pro sucho, který se zpracovává na celostátní a krajské úrovni a obsahuje podklady pro vydávání opatření obecné povahy, nutnosti svolání komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (komise pro sucho) a rozhodování komise. Krajský plán pro sucho má být zpracován nejpozději do konce roku 2023. Rozhodující slovo při vydávání konkrétních opatření mají krajské případně ústřední komise pro sucho. Opatřeními může být např. omezení nebo zákaz obecného nebo povoleného nakládání s vodami, omezení užívání pitné vody z vodovodu, upravení minimálního zůstatkové průtoku nebo hladiny podzemních vod aj.Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy