Vyhláška 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

S účinností od 1.9.2018 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Tato vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku 432/2001 Sb.

Vyhláška 183/2018 prostřednictvím formulářů shrnuje údaje a doklady, které musí žadatel předložit jak podle vodního zákona, tak i v případě vodních děl podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Dle nové vyhlášky obsahuje povolení k vypouštění znečištěných podzemních vod v případě sanačního čerpání do vod povrchových nebo podzemních nově i stanovení emisních limitů.

Vyhláška nově stanovuje náležitostizávazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního zákona.

Vyhláška dále nově definuje podmínky podle § 9 odst. 8 vodního zákona pro povolení výjimky při použití závadných látek a stanovuje také náležitosti rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy