Vyhláška 328/2018 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

V souvislosti s novelou vodního zákona 113/2018 Sb. vyšla s účinností od 1. ledna 2019 ve Sbírce zákonů nová prováděcí vyhláška 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.

Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, kterými jsou nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, vyhláška 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a dále vyhláška 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.

 

Na základě zmocnění uvedeného v § 89n odst. 5 vodního zákona, ve znění zákona 113/2018 Sb., upravuje nová vyhláška:

  • náležitosti provozní evidence,

  • bližší vymezení zdroje znečištění,

  • postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,

  • způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění,

  • způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.

Vzhledem k tomu, že novela vodního zákona 113/2018 Sb. s účinností 15. 6. 2018 ruší institut záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a institut záloh na poplatky za odebrané množství podzemní vody, prochází tato poplatková řízení následujícími změnami:

  • Znečišťovatelé a odběratelé v roce 2018 již nepodávají poplatkové hlášení pro rok 2019 a Česká inspekce životního prostředí nevydává zálohový výměr.

  • Znečišťovatelé a odběratelé podávají poplatkové přiznání v roce 2019 (za rok 2018) České inspekci životního prostředí do 15. 2 2019 na vzoru dle vyhlášky č. 123/2012 (čl. II bod 2 a 3 přechodných ustanovení zákona č. 113/2018 Sb.).

  • Poplatková přiznání v roce 2020 (za rok 2019) podávají znečišťovatelé a odběratelé Státnímu fondu životního prostředí do 15. 2. 2020 na tiskopisech, které Fond jako nový správce poplatku stanoví.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy