Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

S účinností od 1. června 2012 vyšla vyhláška 123/2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tato vyhláška ruší dosavadní vyhlášku 293/2002 ve znění vyhlášky 110/2005.

Novela vodního zákona č. 150/2010 provedla změny ve zmocněních k vydání prováděcích předpisů a nově předpokládá vznik dvou nových "poplatkových" prováděcích předpisů - vyhlášky a nařízení vlády. Vyhláška 123/2012 tedy ruší a částečně nahrazuje dosavadní vyhlášku 293/2002. Nařízení vlády se připravuje.

Z oblastí, které upravovala dosavadní vyhláška 293/2002, bylo do nového předpisu převedeno a upraveno pouze prokazování odborné způsobilosti laboratoří a měřících skupin, vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání, náležitosti žádosti o odklad placení poplatku a postup ČIŽP při posuzování a povolování odkladu.

Ostatní ustanovení dosavadní vyhlášky 293/2002, týkající se určování znečištění odpadních vod, měření objemu odpadních vod, náležitosti vedení provozní evidence a provádění odečtů znečištění v odebrané vodě, budou převedena do připravovaného nařízení vlády. Jeho účinnosti se předpokládá též k 1.červnu 2012.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy