Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nová vyhláška, vydaná na základě zákona 73/2012, byla uveřejněna ve Sbírce dne 23. července 2012 pod číslem 257/2012. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Vyhláška 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu (regulované látky), a fluorovaných skleníkových plynů v návaznosti na přímo použitelná Evropská nařízení 1005/2009/ES a 842/2006/ES stanoví:

  • vzor evidenční knihy zařízení obsahující tyto látky;

  • vzory pro podávání zpráv;

  • postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky (znovuzískávání těchto látek);

  • postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů a systému požární ochrany obsahujících regulované látky;

  • rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek.

Evidenční knihy zařízení zavedené podle vzoru stanoveného v dosavadní vyhlášce 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, lze nadále používat.

Další požadavky na zařízení obsahující regulované látka a fluorované skleníkové plyny, na provozování a kontrolu těchto zařízení, na nakládání regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny při znovuzískávání a požadavky na školení a certifikaci osob, které provádějí znovuzískávání těchto látek, jsou uvedeny v přímo použitelných nařízeních Evropské unie 1005/2009/ES a 842/2006/ES.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy