Vyšla aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016

Na počátku února 2016 byla vydána aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016 překladem originální anglické verze ISO 14001:2015, která vyšla již v září 2015. Nové požadavky mají již certifikované organizace implementovat do září 2018;. Organizace, které systém environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 teprve zavádějí, musí splnit aktualizované požadavky dříve. Již od března 2017 se bude počáteční certifikace provádět pouze podle nových podmínek.  

Hlavní změny v aktualizované normě lze shrnout do základních sedmi bodů:

  1. Strategický management

EMS má pokrývat strategická rozhodnutí organizace a související změny. EMS se má zabývat aktivitami organizace v kontextu (interní a externí záležitosti) a interakcí organizace s okolím (zainteresované strany, environmentální podmínky).

  1. Vedení

Úloha a role vedení je zdůrazněna, top-management má být aktivně zapojen ve všech fázích cyklu EMS (plánuj, dělej, kontroluj, jednej).

  1. Ochrana životního prostředí

EMS by neměl být zaměřen pouze na preventivní opatření v případě nepříznivých environmentálních dopadů, ale také na využívání příležitostí v případě příznivých environmentálních dopadů a další proaktivní iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí.

  1. Zlepšování environmentální výkonnosti

Neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti je základním kamenem normy. Z hlediska hodnocení profilu je proto nutné jasně definovat měřitelné indikátory ke každému cíli (pokud je to jen trochu možné) a dále podrobně určit, jakým způsobem bude environmentální výkonnost hodnocena.

  1. Perspektiva životního cyklu

Environmentální aspekty by měly být identifikovány a hodnoceny z hlediska všech fázi života produktu či služby (od kolébky do hrobu). Větší pozornost má být věnována procesům zajišťovaných dodavatelsky.

  1. Komunikace

Důraz je kladen na vytvoření celkové komunikační strategie, pokrývající všechny toky informací uvnitř i vně organizace. Určení rozsahu externí komunikace je ponecháno na rozhodnutí společnosti, ale musí vyhovět závazným povinnostem. Způsob komunikace musí umožnit poskytnutí zpětné vazby.

  1. Dokumentace

Celkově je vidět snaha o zjednodušení a zmenšení rozsahu informací, které mají být dokumentovány. Organizaci je ponechána větší volnost, aby si sama definovala, co bude dokumentováno a co nikoliv. Je podporováno využití moderních informačních technologií.

Kromě nových nebo aktualizovaných požadavků popsaných výše má norma změněnou strukturu, která je stejná pro všechny ISO normy zaměřené na systémy řízení a využívá společné definice a termíny.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy