Vyšla nová emisní vyhláška

Tři měsíce po novém zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vyšla na konci listopadu vyhláška 415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, s účinností od 1. prosince 2012.

Nová emisní vyhláška slučuje několik různých předpisů (např. vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů, vyhlášky a nařízení vlády, kterými byly stanoveny emisní limity, vyhláška o požadavcích na kvalitu paliv nebo vyhláška o zdrojích emitujících těkavé organické látky), jak je známe z minulosti.

Co se týče faktických změn, došlo například ke změně emisních limitů pro některé zdroje emitující těkavé organické látky (polygrafie, aplikace nátěrových hmot), kde byl vypuštěn emisní limit pro tuhé znečišťující látky (TZL). Ke snížení emisních limitů pro SO2 došlo u ohřívacích pecí kováren a válcoven. Nově jsou specifické emisní limity stanoveny pro žíhací pece. Pro dosažení přísnějších limitů je vždy stanoveno přechodné období. Specifické emisní limity CO a NOx pro spalovací zdroje s příkonem do 50 MW zůstaly do 31.12.2017 v podstatě zachovány na stejné úrovni.

U některých emisních zdrojů došlo ke zkrácení časových intervalů k provedení jednorázového měření emisí z 5 let na 3 roky (např. polygrafie, aplikace nátěrových hmot, ohřívací pece kováren s výkonem do 5MW), u většiny zdrojů byl interval zkrácen na 1 rok. Pokud byla četnost měření vyhláškou zvýšena, je nutné provést další měření do konce roku 2013.

Vyhláška definuje emisní zdroje, u kterých není nutné provádět měření emisí, ale lze emise zjišťovat výpočtem. To se týká například spalovacích zdrojů na plynná a kapalná paliva se jmenovitým příkonem do 1 MW, obroben kovů a plastů s elektrickým příkonem nad 100 kW nebo svařování kovů s elektrickým příkonem nad 1000 kVA.

Požadavky na obsah provozních řádů nebo na vedení provozní evidence emisních zdrojů zůstaly prakticky nezměněny.

Vzhledem k tomu, že vydáním nové emisní vyhlášky došlo ke komplexní právní úpravě v oblasti ochrany ovzduší, doporučujeme provozovatelům emisních zdrojů provést specifické posouzení dopadů pro konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, které provozují.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy