Vyšla nová vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Po více než roce od vydání zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností vyšla ve Sbírce zákonů prováděcí vyhláška 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Mezi vybrané výrobky, na které se zákon vztahuje patří elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Vyhláška se věnuje hlavně prvním dvěma jmenovaným druhům výrobků.

Zákon i vyhláška určují podmínky a povinnosti týkající se celého životního cyklu vybraných výrobků, tj. povinnosti samotných výrobců a dalších osob uvádějících výrobky na trh, distributorů, prodejců, konečných uživatelů, provozovatelů míst zpětného odběru a konečně zpracovatelů výrobků s ukončenou životností. Pro úplnost dodejme, že požadavky na složení elektrozařízení se samostatně zabývá nařízení vlády 481/2012 Sb. vydané podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Hlavní povinností osob uvádějící vybrané výrobky na trh je zajištění jejich zpětného odběru a využití. V principu je možný individuální nebo kolektivní způsob splnění této povinnosti. Vyhláška 16/2022  Sb. obsahuje formulář pro zápis povinných osob do Seznamu výrobců (pro elektrozařízení lze najít zde: https://isoh.mzp.cz/webelektro), způsob a rozsah vedení evidence o typech a množstvích vyhrazených výrobků uvedených na trh nebo náležitosti roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností, kterou se prokazuje splnění minimálních úrovní zpětného odběru a využití daných Zákonem.

Evidenci v roce 2022 je možné vést a roční zprávu za rok 2022 podat podle požadavků předchozí vyhlášky 352/2005 Sb.

Předmětem nové vyhlášky jsou rovněž podmínky pro uskutečnění přeshraniční přepravy použitého elektrozařízení, při jejichž splnění není třeba řešit požadavky týkající se přepravy odpadů, nebo náležitosti informační kampaně v rámci osvětové činnosti k podpoře zpětného odběru a recyklace výrobků.

Novinkou je povinnost provozovatelů kolektivních systémů pravidelně auditem ověřovat údaje poskytnuté jednotlivými zapojenými výrobci i zpracovateli výrobků s ukončenou životností v rozsahu nejméně 15 % hmotnosti z celkového množství.

Vyhláška možná překvapivě uvádí obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení. Požadavky na obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadu obecně můžeme najít ve vyhlášce 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška 16/2022 Sb. však doplňuje požadavky o jistá specifika s ohledem na zpracování odpadních elektrozařízení. Jedním specifikem je výčet technických norem aplikovatelných pro provoz daného zařízení (úplný seznam norem je uveden v příloze č. 7 vyhlášky). Od 1.7.2023 budou mít provozovatelé povinnost zajistit provoz v souladu s těmito normami a provádět pravidelné ověření jejich plnění odborně způsobilou osobou nejméně jednou za tři roky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy