Zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dne 7. února 2012 byl přijat zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Tento nový zákon nabude účinnosti dne 1. září 2012.

Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozónové vrstvy a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

Ve své podstatě zákon žádné nové povinnosti v této oblasti nepřináší, pouze jsou do něj zakomponovány části, které doposud řešil zákon 86/2002 Sb. Nový zákon tak obsahuje ustanovení týkající se regulovaných látek, a to např. podmínky provozu zařízení obsahující regulované látky, označování výrobků nebo zařízení obsahující regulované látky, certifikace osob provádějících činnosti jako jsou servis zařízení, zkoušky těsnosti nebo recyklaci těchto látek. Co se týká fluorovaných skleníkových plynů, řeší zákon zejména povinnost jejich označování, nebo obdobně jako u regulovaných látek certifikaci osob provádějících údržbu, servis zařízení aj.

V oblasti fluorovaných skleníkových plynů dále zákon navazuje na některá nařízení Evropské komise týkající se subjektů, které zajišťují kvalifikaci osob provádějících instalaci, servis, zkoušky těsnosti stacionárních zařízení - tzv. „hodnotící subjekt“ a kvalifikaci pracovníků provádějících znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů některých motorových vozidel - tzv. „atestační subjekt“. Zde zákon stanoví obsah žádosti pro povolení činnosti těchto „zkoušejících“ subjektů, které vydává Ministerstvo životního prostředí.

Zákon rovněž upravuje část týkající se sankcí v obou oblastech, kterou podrobněji a přehledněji člení na přestupky (na úrovni fyzických osob) a správní delikty (na úrovni právnických osob a fyzických osob podnikajících).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy