Změny v zajišťování pracovnělékařských služeb

Pod číslem 47/2013 Sb. byla uveřejněna novela zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách s účinností od 1. dubna 2013. Novela se týká posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

 

Podle ustanovení §59 odst. 1 písm. b) zákona 373/2011 Sb. se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že podle §3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.) jsou pracovněprávními vztahy i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahuje se dle dosavadní právní úpravy povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Tato povinnost představuje zbytečnou zátěž pro zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající tyto dohody.

Novela zákona 373/2011 Sb. proto omezuje povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze při vzniku pracovního poměru nebo obdobného vztahu, a dále při uzavírání dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti v případě, kdy má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena na rizikovou práci podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebo kdy je součástí práce činnost vyžadující zvláštní zdravotní způsobilost podle jiných předpisů. Zaměstnavatel však může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat v případě, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy