Změny v hospodaření energiemi v roce 2020

Novela 3/2020 Sb. zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která je účinná od 25. ledna 2020, přinesla několik změn v oblasti nakládání s energiemi. Hlavní změny se týkají energetických auditů a energetických posudků a kontrol účinnosti vytápění a klimatizace.

Energetický audit

Novelou byla zachována povinnost provádění energetického auditu při překročení finančně-obchodních parametrů (tzv. „velké“ podniky, kdy je počet zaměstnanců vyšší než 250 nebo roční obrat vyšší než 1,300,000,000 Kč nebo roční bilanční suma vyšší než 1,100,000,000 Kč) nebo technického parametru – hodnoty průměrného ročního nakládání s energií (5,000 MWh/rok). Všechny parametry se vztahují k průměru za poslední dva kalendářní roky. Energetický audit musí být proveden následující rok po naplnění podmínek.

V případě finančně-obchodních parametrů se nově uvažuje i příspěvek jiných podnikatelů, kteří se na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dané společnosti podílejí alespoň z 25%. Dle důvodové zprávy by měla být tato propojení a spojenecké vztahy zohledňovány pouze v rámci ČR, nikoliv na mezinárodní úrovni.

Liší se i doba platnosti energetického auditu dle toho, jaký typ parametrů byl rozhodný pro povinnost audit zpracovat. Pokud byly překročeny finančně-obchodní parametry, je platnosti auditu 4 roky. Pokud byla překročena hodnota průměrného ročního nakládání s energií, potom je doba platnosti energetického auditu 10 let. Povinnost aktualizovat energetický audit dříve v případě významné změny v energetickém hospodářství (více než 25 % oproti stavu popsaném v posledním auditu) se vztahuje pouze pro společnosti, u kterých byla povinnost zpracování energetického auditu iniciována překročením hodnoty průměrného ročního nakládání s energií. To znamená, že velké společnosti energetický audit aktualizují pravidelně každé 4 roky bez ohledu na změny. Výše uvedené je shrnuto v následující tabulce:

Typ parametrů

finančně-obchodní

technické

Hodnota parametrů

počet zaměstnanců vyšší než 250 nebo roční obrat vyšší než 1,300,000,000 Kč nebo

roční bilanční suma vyšší než 1,100,000,000 Kč

roční nakládání s energií vyšší než 5,000 MWh/rok

Povinnost platí pro

vlastníka nebo uživatele

uživatele

Platnost auditu

4 roky

10 let nebo do významné změny

 

Další nastala změna v definici předmětu energetického auditu – energetického hospodářství. Za energetické hospodářství nebo jeho ucelenou část je považována budova nebo provoz, pokud u nich lze zjistit vstup a výstup energie a určit tak její spotřebu měřením.

Způsob provádění již nebude definován prováděcím předpisem – vyhláškou 480/2012 Sb. (vyhláška zatím nebyla novelizována; do budoucna bude nadále upravovat náležitosti a obsah zprávy z auditu, nikoliv však způsob provádění auditu). Ohledně způsobu provádění auditu novela odkazuje na normu ČSN ISO 50 002.

Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

Novelou zákona byla navýšena hodnota jmenovitého výkonu systému vytápění a klimatizací, od které jsou kontroly „energetické účinnosti“ těchto systému povinné, a to na 70 kW. Dřívější hraniční hodnota byla 20 kW pro vytápění a 12kW v případě klimatizací. Další důležitou změnou je, že pokud je vytápění nebo klimatizace řízeno automatickým řídícím systémem budovy, který splňuje stanovené požadavky, nemusejí být kontroly vůbec prováděny. Požadovaná četnost kontrol zatím není známa, prováděcí vyhlášky 193/2013 a 194/2013 zatím nebyly novelizovány.

Energetický posudek

Novela pozměnila účel zpracování energetického posudku. Původní určení posoudit aplikaci alternativních systémů zdrojů a dodávek energie při výstavbě nebo obnově budov zaniklo. Toto posouzení se stejně provádí v rámci vypracování průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 78/2013 Sb. § 7. Energetický posudek má nově sloužit pro posouzení připojení k soustavě zásobování tepelnou energií, případně k posouzení proveditelnosti projektů v rámci dotačních programů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy