Změny v ohlašování do integrovaného registru znečišťování

S účinností od 1.7.2020 vyšla pod číslem 326/2002 Sb. novela nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot pro ohlašování do IRZ.

Změny ve vymezení ohlašovaných látek

Novela nařízení vlády 145/2008 Sb. na základě aktuální Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech rozšiřuje seznam sledovaných a ohlašovaných látek.

Do přílohy č. 1 vymezující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků do ovzduší, do vody a do půdy byly přidány čtyři látky ze skupiny perzistentních organických polutantů, a to bromované difenylethery (PBDE), a to hexa-BDE a hepta-BDE, soli a estery pentachlorfenolu, polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren. Dále byla příloha 1 rozšířena o oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.

V příloze č. 2, která vymezuje znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů v odpadech, byly vypuštěny chrom a nikl a jejich sloučeniny a dále styren a formaldehyd (úniky dvou posledních jmenovaných látek jsou ohlašovány podle přílohy č. 1). Naopak byly i do této přílohy přidány polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren.

Všechny výše uvedené látky již podléhají ohlašovací povinnosti podle evropského 166/2006 (ES), buď jako skupina látek nebo látka příbuzná. Podle novely nařízení vlády je nyní požadováno ohlašovat jednotlivé látky v případě, že je překročena prahová hodnota pro skupinu látek nebo látku příbuznou uvedená v nařízení 166/2006 (ES) (např. látky hexa-BDE a hepta-BDE se ohlašují, pokud je překročena prahová hodnota pro celkové to bromované difenylethery).

Mění se i příloha č. 3 s cílem naplnění evropských předpisů pro ohlašování do E-PRTR a lepší provázanosti údajů v rámci ISPOP. Nově je požadováno identifikační číslo osoby (IČO), kód PID jako základní identifikační údaj pro zařízení v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, identifikátor systému obchodování s emisemi, stav provozovny, objem výroby a důvody doplněného či opravného hlášení do IRZ.

Přechodná ustanovení

Bromované difenylethery (PBDE), soli a estery pentachlorfenolu, polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, nově zařazené do přílohy č. 1, budou poprvé ohlašovány za rok 2021 (tj. v roce 2022).

Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy nově zařazený do přílohy č. 1 je již v současné době reálně ohlašován na základě požadavku Evropské komise, a proto bude ohlašován už za rok 2020.

Vynětí chromu, niklu, styrenu a formaldehydu z přílohy č. 2 je účinné již pro ohlašování za rok 2020. Naopak polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren nově zařazené do přílohy č. 2 budou poprvé ohlašovány až za rok 2021.

Změny v příloze č. 3 se uplatní již v ohlašovaní za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje poprvé za rok 2021.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy