Nová vyhláška o bateriích a akumulátorech

Dne 31.5.2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 170/2010 Sb. vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nová vyhláška 170/2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vešla v účinnost dne 15.června 2010.

Důvodem přijetí nové vyhlášky byla potřeba upravit nakládání s bateriemi a akumulátory tak, aby bylo dosaženo souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/66/ES a dále specifikace povinností výrobců baterií a akumulátorů, které jsou dány zákonem o odpadech 185/2001.

Vyhláška stanoví:

  • způsob, jakým osoby dovážející baterie nebo akumulátory prokazují celnímu úřadu dodržování zákazu uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia,

  • podrobnosti označování baterií a akumulátorů,

  • vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,

  • náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,

  • technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,

  • vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,

  • podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.

Ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady se zrušuje §16, kterým byly stanoveny technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy