Nová vyhláška o emisních zdrojích emitujících těkavé organické látky

Dne 3. prosince 2012 byla ve sbírce zveřejněna nová vyhláška č. 337/2010 o podmínkách provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky.

Dnem 3. ledna 2011 nabývá účinnosti nová vyhláška 337/2010 Sb. o provozování ostatních emisních zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC), která nahradí dosavadní vyhlášku 355/25002 Sb. Vyhláška 337/2010 nabývá účinnosti 3. ledna 2011.

Změny oproti předchozí vyhlášce jsou zaměřeny především na regulaci obsahu VOC ve výrobcích a na podmínky provozu skladovacích a čerpacích stanic pohonných hmot. Nově je například definována hodnota účinnosti zpětného odsávání a záchytu benzinových par u čerpacích stanic na 85%.

Změny se ale dotknou i provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, a to s ohledem na zařazování zdrojů do kategorií a na emisní limity. Pro většinu vyjmenovaných technologií je však zdroj se spotřebou organických rozpouštědel < 0,6 tun/rok i nadále malým zdrojem. Pro všechny technologie byla zrušena kategorie zvlášť velký zdroj.

V oboru polygrafie se vyhláška vztahuje pouze na vyjmenované druhy tiskařských činností, položka ostatní činnosti byla vynechána. Horní hranice pro zařazení zdroje do kategorie střední byla posunuta z dosavadních 5 tun/rok na 15 tun/rok spotřeby organických rozpouštědel. Od 1.1.2013 dojde ke snížení limitů pro tuhé látky z 10 na 3 mg/m3.

Pro odmašťování byla naopak hranice spotřeby organických rozpouštědel pro zařazení zdroje do kategorie velký snížena z 5 na 2 tuny/rok. Emisní limity pro TOC jsou stanoveny pouze pro velké zdroje, a to 75 mg/m3 při spotřebě >2 – 10 tun/rok a 50 mg/m3 při spotřebě > 10 tun/rok (pozor: dochází ke snížení limitu pro spotřebu v rozmezí 5 až 10 tun/rok).

Pro nátěry kůže se emisní limity nově uplatňují až od spotřeby organických rozpouštědel >5 tun/rok. Emisní limit pro TOC, jako měrná výrobní emise, je obecně 75 g/m2 a 150 g/m2 pro bytové doplňky a malé kožené předměty.

Dále se mění limity pro výrobu nových silničních a kolejových vozidel a sjednocují se pro stávající a nová zařízení.

Pro navalování navíjených drátů se emisní limit pro TOC ve formě měrné výrobní emise stanovuje až od roční spotřeby organických látek >5 tun a je 10 g/kg pro dráty o průměru <0,1 mm a v ostatních případech 5 g/kg. Nová vyhláška neřeší specificky nátěry pásů a svitků.

Podobně pro adhesivní nátěry je emisní limit stanoven až od roční spotřeby organických rozpouštědel >5 tun. Od 1.1.2013 se uplatní též emisní limit pro tuhé látky ve výši 3 mg/m3.

Výčet zdrojů, na které se vyhláška vztahuje, byl rozšířen o položku výroba kompozitů za použití nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu. Pro zařazení zdroje to kategorie se do projektované spotřeby organických rozpouštědel započítává množství styrenu obsaženého ve vstupních surovinách. Emisní limity jsou stanoveny pro zdroje se spotřebou > 5 tun/rok do konce roku 2012 a od 1.1.2013 pro zdroje se spotřebou od 0,6 tun/rok.

Pro výrobu nátěrových hmot se zvyšuje hranice spotřeby organických rozpouštědel pro zařazení zdroje do kategorie střední z dosavadních 5 tun/rok na 10 tun/rok. Emisní limity se uplatňují až od spotřeby >100 tun/rok.

Výroba farmaceutických směsí se zařazuje pouze do kategorie střední a velký zdroj s hranicí spotřeby organických rozpouštědel 50 tun/rok. Emisní limity se uplatňují pouze pro velké zdroje.

Pro zpracování kaučuku a výrobu pryže se zvyšují všechny hranice spotřeby pro zařazení zdroje do kategorií; <5 tun/rok je malý zdroj, 5-15 tun/rok je střední zdroj a >15 tun/rok je velký zdroj. Emisní limit se uplatňuje jen pro velký zdroj.

Obecně, budou mít provozovatelé všech středních zdrojů emitujících VOC povinnost zpracovat provozní řád a řídit se jím. Doposud, měli tuto povinnost pouze provozovatelé zdrojů s roční spotřebou VOC nad 5 tun/rok. Vyhláška ponechává na vypracování provozního řádu přechodné období 2 let.

Co se týče oznamovacích povinností, vypracování roční hmotností bilance organických rozpouštědel se vztahuje na střední a velké zdroje. Provozovatel malého zdroje vede evidenci spotřeby těkavých rozpouštědel pro účely ohlášení zdroje obecnímu úřadu dle §12 odst. 1 b) zákona 86/2002. Oznamovací list uživatele VOC byl zrušen. Veškeré oznamovací povinnosti ohledně VOC se za rok 2010 provádějí přes informační systém ISPOP.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy