Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. nahrazuje s účinností od 1.ledna 2011 stávající nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu bylo přijato 31.5.2010 pod číslem 201/2010 Sb. a vstupuje v platnost dne 1.ledna 2011.

Nové nařízení vlády stanoví rozsah údajů vedených v knize úrazů, mj. např. druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu.

Úraz zaměstnance vyslaného k jinému zaměstnavateli zaznamenají v knize úrazů oba zaměstnavatelé.

Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnance kopii záznamů vedených v knize úrazů o jeho úrazu.

Změny v ohlašování pracovního úrazu

  • dříve: odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců - nyní: jak odborové organizaci tak a zástupci zaměstnanců

  • dříve: (1) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce nebo (2) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (podle příslušnosti) vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní - nyní: (1) příslušnému OIP, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat a nebo (2) OBÚ (pokud mu činnost podléhá) jde-li o závažný pracovní úraz podle zákona č.61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

  • dříve: organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu - nyní: zdravotní pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěn (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění)

  • smrtelný pracovní úraz se ohlašuje na stejné instituce

V novém NV je upřesněno, že záznamy o úrazu sepisuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance.

Změny v zasílání záznamu o úrazu

Nově platí povinnost zasílat záznamy měsíčně do pátého dne v měsíci (nebo do pěti dnů od výskytu smrtelného úrazu) také:

  • pojišťovně, u které je pojištěn zaměstnanec

  • Policii České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel záznam o úrazu _ hlášení změn a zašle jej nejpozději do pátého dne následujícího měsíce všem uvedeným institucím a osobám.

Záznam o úrazu i záznam o úrazu _ hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě

Vzor záznamu o úrazu a záznamu o úrazu _ hlášení změn je uveden v přílohách k tomuto nařízení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy