Novinky v registraci, klasifikaci, balení a označování chemických látek a směsí

Od 1. prosince 2010 vstupují v účinnost zásadní části Nařízení ES/1272/2008 (CLP) týkající se pravidel pro klasifikaci, balení a značení chemických látek a směsí. K tomuto datu dochází k ukončení první fáze registrace látek dle Nařízení ES/1907/2006 (REACH) a rovněž vstupuje v účinnost Nařízení ES/453/2010 definující nové požadavky na obsah bezpečnostních listů, které nařízení REACH pozměňuje.

Nová pravidla klasifikace, balení a označování se od 1. prosince 2010 vztahují na čisté látky, na směsi látek budou nová pravidla povinně uplatňována až od 1. června 2015.

V roce 2011 tak nalezneme v bezpečnostním listu chemické látky popis klasifikace dle obou systémů, zatímco balení a označování chemických látek se bude řídit již pouze novými pravidly. I nadále se ale budeme setkávat s látkami se starým značením, neboť na výrobky již uvedené na trh se vztahuje dvouleté ochranné období.

Připomeňme, že klasifikační systém se z předešlých 15 nebezpečných vlastností rozrostl na 28 tříd nebezpečnosti, vymezujících nebezpečí kvalitativně, s několika kategoriemi nebezpečnosti v každé třídě, popisující nebezpečí kvantitativně. Klasifikační systém se podrobněji věnuje třídám nebezpečnosti pro zdraví lidí a členění tříd fyzikální nebezpečnosti podle skupenství látky. Zatímco požadavky na obaly nebezpečných látek se téměř nezměnily, k novinkám v označování patří naprosto nové provedení výstražných symbolů nebezpečnosti, zásadní reorganizace standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení či zavedení tzv. signálních slov.

1. prosinec 2012 je rovněž termínem pro ukončení první ze tří vln registrací látek podle nařízení REACH. V současnosti by tedy měly být registrovány všechny látky uváděné na trh ve velkém množství (> 1000 tun/rok na dovozce/výrobce) a látky velmi nebezpečné (vysoce toxické pro vodní organismy v množství > 100 tun/rok a látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci v množství > 1 tuna/rok).

Od 1. prosince2012 dochází i ke změně požadavků na obsah bezpečnostních listů. Struktura bezpečnostních listů zůstane v podstatě zachována, dojde hlavně k uvádění podrobnějších informací v jednotlivých bodech. Povinně uváděnou informací bude (kromě změn v klasifikaci, viz výše) právě registrační číslo látky a také expoziční scénáře pro určená použití včetně opatření pro řízení rizik spojených s používáním látky v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti.

V návaznosti na registraci látek je důležité zmínit též povinnosti následných uživatelů chemických látek, kteří by měli používat chemické látky, až na několik výjimek (spotřeba < 1 tuna/rok, použití ve výzkumu a vývoji), pouze v rámci expoziční scénářů určených použití popsaných v bezpečnostním listu. Pokud nebude konkrétní určené použití uznáno a popsáno dodavatelem, nezbývá následnému uživateli než provést vlastní posouzení chemické bezpečnosti a doplnit bezpečnostní list o své konkrétní použití obsahující popis a hodnocení expozice, charakterizace rizika a opatření k řízení a zmírnění rizik.

Nařízení REACH de facto formalizuje postup při hodnocení rizik nakládání s chemickými látkami, které je již dlouhou dobu vyžadováno legislativou v oblasti bezpečnosti práce. Navíc, přesouvá odpovědnost a povinnosti za identifikaci rizik, jejich hodnocení a návrh opatření, alespoň v případě určených použití, směrem k dodavatelům chemických látek.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy