Měření množství a jakosti odebírané podzemní a povrchové vody

Na konci dubna vstoupila v účinnost vyhláška 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Změny v předpisů týkající se měření jakosti odebírané vody

Novelou č 93/2011 byly z vyhlášky 20/2002 zcela vypuštěny pasáže věnující se sledování jakosti odebírané podzemní či povrchové vody. Na první pohled by se mohlo zdát, že odběratelé již jakost odebírané vody zjišťovat nemusí, ale tato povinnost je ve stejném rozsahu i četnosti stále vyžadována vyhláškou 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci.

Co se týče měření množství odebrané podzemní vody a předávání výsledků úřadům, je tato povinnost zakotvena hned ve třech různých právních předpisech, a to již ve zmíněných vyhláškách 20/2002 Sb. a 431/2001 Sb. a rovněž ve vyhlášce 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.

Snad nový systém v ohlašování těchto údajů přes ISPOP, který by měl být zaveden pro oblast nakládání s vodami od příštího roku, tuto problematiku sjednotí a zjednoduší. Na závěr je nutné dodat, že povinnost pravidelně sledovat množství a jakost vody je relevantní pouze při odebrání více než 500 m3 vody měsíčně nebo 6 000 m3 vody ročně.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy