Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011

V roce 2011 se ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP rozšiřují i na všechny provozovatele středních, velkých a zvlášť velkých zdrojů emisí.

Kdo má povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP

Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

V roce 2011 mají povinnosti podávat hlášení prostřednictvím ISPOP následující subjekty:

  • všichni ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - nově;
  • provozovatelé činností dle nařízení ES 166/2006, kterým nevznikla povinnost hlásit do IRZ (tzn. úniky a přenosy nepřesahují stanovené prahové hodnoty) - nově;
  • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do integrovaného registru (IRZ);
  • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010.

Pokud povinný subjekt plní prostřednictvím ISPOP poprvé v roce 2011 ohlašovací povinnosti dle zákona o ovzduší, nevzniká mu tím povinnost plnit prostřednictvím ISPOP i ohlašovací povinnosti podle vodního zákona a zákona o odpadech. Tato hlášení jsou pak podávána přímo na příslušný úřad.

Pokud má ohlašovatel povinnost podávat prostřednictvím ISPOP hlášení do IRZ, pak hlásí povinně prostřednictvím ISPOP i hlášení ostatních agend životního prostředí.

Ohlašování dle zákona o ovzduší

Nově mají povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP všichni provozovatelé středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, a to v termínu do 31.3.

Provozovatelům, kteří dosud nejsou zaregistrováni v ISPOP, ale již podávali hlášení v listinné podobě na příslušný úřad, byly nebo budou přístupové údaje zaslány v průběhu ledna 2011 (do datových schránek).

Ohlašovatelé, kteří již hlásili prostřednictvím ISPOP v roce 2010, se mohou stávajícími přístupovými údaji přihlásit do 30. 4. 2011. Do této doby si musí zřídit nový účet (návod na zřízení nového účtu bude k dispozici na stránkách ISPOP).

Ostatní ohlašovatelé se registrují prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránkách ISPOP (Registrace nového uživatele).

Přístupové údaje jsou provozovatelům dosud neregistrovaným v ISPOP rozesílány podle seznamů ohlašovatelů a provozoven, které sestavil ČHMÚ a které vzhledem rozsahu údajů mohou být nekompletní nebo obsahovat chyby. (Rozeslání přístupových údajů nezavazuje subjekty, které již zdroje znečišťování neprovozují, k žádné aktivitě a mohou jejich zaslání považovat za bezpředmětné.) Pokud není v seznamech uveden provozovatel zdroje nebo provozovna již registrovaného provozovatele, je nutné provést registraci. Kontrolu údajů a případné opravy lze v seznamech provést podle instrukcí ČHMÚ.

Provozovny, které jsou uvedeny v seznamech a budou ohlašovat souhrnnou provozní evidenci a oznámení o poplatku zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2010, budou nahrány do systému ISPOP v druhé polovině ledna. Tyto provozovny budou mít k dispozici předvyplněné formuláře F_OVZ_SPOJ na svých účtech na přelomu ledna a února.

Manuály, příručky a jiná pomoc

Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP bylo na čísle 844 001 000 zřízeno call centrum (pracovní dny: 9 -17 hodin). Písemné dotazy je možné zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře. Další návody pro ohlášení a registraci jsou k dispozici v části Helpdesk.

Pro ohlašování do integrovaného registru byla na stránkách IRZ zveřejněna aktualizovaná pro Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2010 , kterou vydalo MŽP.

Zdroj: ISPOP

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy