Seznam látek podléhajících povolení se začíná zaplňovat

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhla sedm nových látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy.

Seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy

V příloze XIV Nařízení ES/1970/2006 (REACH) se s platností od 17. února 2011 objevilo prvních šest chemických látek, jejichž výroba, dovoz i použití bude v budoucnosti podléhat povolení. Mezi tyto látky, které byly doporučeny pro zařazení do přílohy XIV Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v červnu 2009 (první doporučení), patří:

  • 4-4’-diaminodifenylmethan (MDA) – meziprodukt při výrobě izokyanátů;

  • 5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen - stabilizátor parfémů;

  • hexabromocyklodedekan (HBCDD) - zpomalovač hoření; a

  • tři druhy ftalátů (DEHP, BBP a DBP), využívaných zejména jako změkčovadla plastů.

Žádostí o povolení výroby, dovozu a používání těchto látek mají být podány ECHA do 21. ledna 2013, respektive 23. ledna 2014 (HBCDD). Úplný zákaz vstoupí v platnost od 21. června 2014, respektive 21. června 2015 (HBCDD). Žádost o povolení obsahuje mimo jiné i zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu použití alternativních chemických látek a časový plán zavedení těchto alternativ. Následný uživatel může látky podléhající povolení nadále používat, pokud je jeho způsob použití již zahrnut v povolení vydané jeho dodavateli. Povolení se nevztahuje na směsi, ve kterých jsou obsaženy zmíněné látky v koncentraci menší, než činí tyto směsi nebezpečnými.

Druhé doporučení na rozšíření seznamu přílohy XIV o sedm nových látek vydala ECHA v prosinci 2010. Tento seznam obsahuje např. oxidy arzénu, olovnaté chromany nebo 2,4-dinitrotoluen. Zainteresované strany mohou předložit své připomínky k návrhům do 7. dubna 2011. Tyto látky budou zařazeny do přílohy XIV po formálním schválení Evropskou komisí.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy