Změny ve vypouštění odpadních vod

V březnu roku 2011 (4.3.2011) nabylo účinnosti nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „novela nařízení“).

Novela nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Novela nařízení vlády 61/2003 byla vydána v návaznosti na novelu vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákonem 150/2010 Sb. a upravuje zejména stanovení emisních limitů příslušnými orgány státní správy pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V této souvislosti upravuje i přílohy tohoto nařízení. Nadále zůstává tzv. kombinovaný přístup stanovení emisních limitů příslušnými orgány státní správy. Kombinovaný způsob je však nově upraven.

Kombinovaným přístupem se rozumí způsob stanovení cílových emisních limitů při současném nepřekročení emisních standardů (příloha č. 1 nařízení) na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod (příloha č. 3) a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím ke specifikaci nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod (příloha č. 7). Při stanovení cílových emisních limitů vodoprávní úřad současně stanoví lhůtu, v níž má být cílových emisních limitů dosaženo, a podmínky, za nichž lze odpadní vody vypouštět do doby dosažení cílových emisních limitů. Tyto podmínky vodoprávní úřad stanoví podle § 6 odst. 2.

I nadále jsou emisní limity stanoveny příslušným úřadem v udělovaném povolení k vypouštění odpadních vod.

Novela nařízení dále reaguje na změnu vodního zákona zákonem č. 150/2010 Sb., týkající se vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou částí je výrobek CE, a stanovuje v příloze č. 1 klasifikaci výrobků označovaných CE včetně minimální přípustné účinnosti čištění v těchto domovních čistírnách.

Z novely nařízení byla dále vypuštěna pasáž týkající se vody z dešťových oddělovačů (ty se nepovažují za odpadní vody v případě, že funkce oddělovače splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřadem), neboť ta byla zakotvena přímo do § 38 zákona o vodách.

Dále v návaznosti na změny v § 39 zákona o vodách, kde byla zavedena zvláštní kategorie nebezpečných a zvláště nebezpečných látek, tzv. prioritní látky a prioritní nebezpečné látky, byl v příloze č. 6 novely nařízení stanoven seznam těchto látek. V této souvislosti pak novela nařízení řeší podmínky sledování těchto látek stanované vodoprávním úřadem při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem těchto látek do vod povrchových.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy