Baterkářská novela a další změny zákona o odpadech

Zákon o odpadech 185/2001 Sb. byl s účinností od 19. září 2009 novelizován zákonem 297/2009 Sb. Nová právní úprava se věnuje zejména problematice baterií a akumulátorů.

Novela týkající se baterií a akumulátorů a další změny zákona o odpadech

Zákon 297/2009 Sb., který mění zákon o odpadech 185/2001, přináší nové požadavky a povinnosti v oblasti uvádění baterií a akumulátorů na trh a do oběhu, jejich zpětného odběru, sběru a zpracování. Dále novela nově upravuje výši poplatků za zpracování autovraků, přináší změny v hlášení o odpadech, ulevuje z požadavků kladených na provozovatele zařízení obsahujících polychlorované bifenyly (PCB) a stanovuje výpočet finanční záruky pro přeshraniční přepravu odpadů.

Baterie a akumulátory

Novela zavádí omezení pro uvádění baterií a akumulátorů (BaA) na trh, stanovuje požadavky na značení, upravuje zpětný odběr nebo oddělený sběr a stanovuje povolený obsah těžkých kovů. Tyto úpravy vycházejí ze Směrnice EU 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech .

Dnem účinnosti novely, tj. od 19. září 2009 je zakázáno uvádět na trh nebo do oběhu přenosné baterie s obsahem kadmia větším než 0,002 %.. Tento zákaz se nevztahuje na baterie v nouzových nebo poplašných systémech, zdravotnických přístrojích, nebo bezšňůrových elektrických nástrojích (§31a). Výrobci, distributoři a dovozci jsou povinni na požádání předložit technickou dokumentaci prokazující, že tyto podmínky byly dodrženy (§31b). Výrobci jsou dále povinni zajistit označení BaA pro účely zpětného odběru a chemickým symbolem pro rtuť, olovo a kadmium, pokud tyto kovy obsahují nad stanovenou mez (§31c).

Do 12. prosince 2009 mají výrobci povinnost podat návrh na zápis do Seznamu výrobců BaA, který vede Ministerstvo životního prostředí. Tuto povinnosti nemá výrobce, který plní všechny své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému (§31e).

Od 19. března 2010 musí výrobci a poslední prodejci informovat konečného uživatele o zpětném odběru a odděleném sběru (§31d). Dále musí výrobci zřídit místa zpětného odběru v každé obci s více než 1500 obyvateli a plnit další povinnosti ohledně zpětného odběru (§31g). Zajištění zpětného odběru přenosných BaA musí být garantováno odpovídající výší finančních prostředků složených na vázaném bankovním účtu.

Výrobci BaA, nebo oprávněná společnost, mají také nově povinnost vypracovat roční zprávu o BaA zasílat ji vždy k 31. březnu Ministerstvo životního prostředí (§31f). Roční zpráva obsahuje informace o tom, zda výrobce splnil požadavky na úroveň zpětného odběru nebo minimální materiálové využití BaA. Roční zprávu zpracují povinné osoby poprvé za rok 2009.

Výrobce je povinen zajistit zpracování a materiálové využití odpadních BaA. Přitom je povinen zajistit, aby zařízení pro využití BaA dosáhlo stanovené minimální účinnosti procesů materiálového využití do 26. září 2011 (§31j).

Hlášení o odpadech

Novela zdvojnásobuje limitní množství odpadů, při jehož překročení je nutné vypracovávat roční hlášení o nakládání s odpady. Nově původci odpadů ohlašují způsob nakládání s odpady, až když produkce odpadů překročí 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu ročně.

Poplatky za registraci použitých vozidel

V problematice autovraků došlo k upřesnění určení poplatku za první registraci nebo první přeregistraci použitého vozidla kategorie M1 nebo N1 v České republice. Poplatek se stanovuje v závislosti na plnění emisních norem EURO ve výfukových plynech vozidla. Pokud vozidlo nesplňuje ani emisní hodnotu EURO 1, poplatek činí 10 000 Kč. Naopak, pokud vozidlo splňuje emisní hodnotu EURO 3 nebo vyšší, je od poplatku osvobozeno.

Zařízení obsahující PCB

Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci (obsah náplně větší než 5 litrů, koncentrace PCB větší než 50 mg/kg) získali mírnou úlevu ze svých povinností, když byla nově definována lehce kontaminovaná zařízení, tj. zařízení, u kterých lze důvodně předpokládat koncentraci PCB v rozmezí od 50 mg/kg do 500 mg/kg. Úlevy vztahující se k takto definovaným zařízením se týkají zjednodušení značení těchto zařízení. Dále jejich provozovatelé nemusí prokázat do konce roku 2009, že tato zařízení neobsahují PCB a nemusí vypracovat a plnit plán dekontaminace zařízení obsahující PCB.

Přeshraniční přeprava odpadů

Postup výpočtu finanční záruky v případě přeshraniční přepravy odpadu a její další náležitosti jsou nově dány přílohou č. 11 zákona. Výše finanční záruky se skládá z ceny za přechodné uskladnění odpadu, jeho přepravy zpět do České republiky a z ceny za alternativní naložení s odpadem. Výši finanční záruky vypočítavá oznamovatel přepravy, ale může být přepočítána Ministerstvem životního prostředí podle tax uvedených v příloze č. 11, pokud se záruka ukáže být nedostatečná.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy