Blížící se povinnost registrace chemických látek dle REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

 • platnost od 1. června 2007
 • nahrazuje stávající směrnice a nařízení

Cílem nařízení REACH je zejména ochrana zdraví osob a životního prostředí.

REACH se vztahuje na výrobu, dovoz, uvádění na trh a používání chemických látek a to jak samotných, tak chemických látek obsažených v přípravcích nebo předmětech (předmětem se rozumí jakýkoliv výrobek, ze kterého jsou chemické látky záměrně uvolňovány nebo obsahuje vyjmenované nebezpečné látky - např. auto, propisovací tužka apod.).

REACH se nevztahuje na radioaktivní látky, látky v režimu tranzitu nebo celního dohledu, přepravu nebezpečných látek, neizolované meziprodukty a odpady.

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

REACH rozlišuje dva základní typy chemických látek a to zavedené a nezavedené:

ZAVEDENÁ chemická látka:

 • jedná se o již známou látku, která splňuje některé z následujících kritérií
  • je uvedena v seznamu EINECS
  • byla alespoň jednou za 15 let před datem 1.6.2007 vyrobena v zemích EU, ale nebyla uvedena na trh
  • byla uvedena na trh v zemích EU před 1.6.2007 a byla notifikována (tzn. registrována podle české legislativy)

NEZAVEDENÁ chemická látka:

 • nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií

REGISTRACE

Základní povinnost dle REACH je tzv. registrace chemických látek.

 • povinnost registrace se týká pouze výrobců a dovozců, kteří dovážejí, vyrábí nebo uvádějí na trh v EU množství chemických látek větší než 1 t za rok
 • registrace se liší podle toho, zda se jedná o látku zavedenou nebo nezavedenou

REGISTRACE ZAVEDENÉ LÁTKY:

 • v období od 1. června do 1. prosince 2008 je nutné provést u zavedených látek tzv. PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI
 • tato předběžná registrace je jednodušší než plná registrace
 • po předběžné registraci je chemická látka zařazena do určité skupiny podle nebezpečnosti a vyrobeného/dovezeného množství a dle toho se odvíjí povinnost provést tzv. PLNOU REGISTRACI do stanoveného termínu
 • stanovené termíny plné registrace pro jednotlivé skupiny látek jsou:
  • do 1. června 2010
  • do 1. června 2013
  • do 1. června 2018
 • pozor: pokud se do 1. prosince 2008 neprovede předběžná registrace, bude látka považována za nezavedenou a bude se na ní vztahovat povinnost plné registrace
 • při výrobě nebo dovozu nové zavedené látky do EU je nutno provést předběžnou registraci nejpozději do 6 měsíců od výroby/dovozu

REGISTRACE NEZAVEDENÉ LÁTKY:

 • od 1. června 2008 vzniká povinnost provést PLNOU REGISTRACI pro všechny nezavedené chemické látky
 • bez této registrace není možné látky vyrábět ani dovážet

Registrace i předběžná registrace může probíhat samostatně nebo v rámci tzv. konsorcia firem, kdy jeden z členů předkládá registraci za všechny ostatní členy.

Předběžná i plná registrace lze provést POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ a to u Evropské agentury ECHA, která byla pro tento účel zřízena (www.echa.eu).
Registrace může probíhat buďto prostřednictvím speciálního softwaru, který je k dispozici zdarma, nebo vyplněním příslušného formuláře. Vše je k dispozici na http://echa.europa.eu/home_cs.asp.

DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

 • dodavatel musí poskytnout příjemci chemické látky BEZPEČNOSTNÍ LIST vždy, pokud je látka nebo přípravek klasifikovaný jako nebezpečný
 • na vyžádání musí dodavatel poskytnout příjemci bezpečnostní list i pro látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují:
  • 1 % hm. (0,2 % obj.) nebo více nebezpečné látky
  • 0,1 % hm. nebo více PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické látky) nebo vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky)
  • látku se stanoveným expozičním limitem
 • obsah bezpečnostního listu se v podstatě nemění, dochází k úpravám názvů některých kapitol
 • nově je však do bezpečnostního listu přidána příloha - popis expozičního scénáře, pro který byl bezpečnostní list zpracován (tzn. seznam předpokládaných použití chemické látky).
 • od 1. června 2008 musí být všechny bezpečnostní listy v souladu s nařízením REACH
 • tam, kde není vyžadován bezpečnostní list, musí dodavatel sdělit příjemci:
  • registrační číslo látky
  • informace o případném povolení látky
  • informace o případném omezení výroby, uvádění na trh a používání látky
  • informace o bezpečném zacházení s látkou

POVINNOSTI A PRAVOMOCI UŽIVATELŮ LÁTEK

 • uživatel nebezpečné látky nebo přípravku je povinen používat chemickou látku pouze k účelům, které jsou stanoveny v příloze bezpečnostního listu, tzn. pro určené expoziční scénáře, včetně dodržování pokynů pro bezpečné zacházení a odstraňování látky
 • pokud předpokládané použití není obsaženo v bezpečnostním listu, má uživatel právo poskytnout dodavateli podrobné informace o svém způsobu použití a ten (nebo výrobce) poté toto použití do bezpečnostního listu zahrne
 • pokud uživatel nemůže nebo nechce informace o svém použití poskytnout, musí provést vlastní hodnocení rizik zamýšleného použití na vlastní náklady a vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti (v případě užívání více než 1 t této látky ročně)
 • pokud uživatel provádí vlastní hodnocení rizik, musí toto oznámit agentuře ECHA
 • uživatel musí umožnit všem zaměstnancům, kteří mohou být vystaveni působení chemických látek, přístup k informacím uvedeným v bezpečnostních listech (u látek, pro které není bezpečnostní list vypracován musí zajistit přístup k informacím podle nařízení REACH)

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFKOCI4G - národní Help-Desk pro REACH.
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFJV1TZ9 - příručka REACH v ČJ.
http://echa.europa.eu/publications_en.asp - užitečné publikace agentury ECHA (některé v ČJ).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy