Byla přijata nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních

Nová vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních nahradí od 1. června 2010 již letitou vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Vyhláška 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška upřesňuje definici vyhrazených elektrických technických zařízení (VETZ), jimiž jsou zařízení:

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazená elektrická zařízení se zařazují do tříd (I a II) a skupin.

Pro údržbu VETZ není nutné oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru.

Odpadá povinnost dodavatelské organizace zajistit před předáním VETZ odběrateli kontrolu (revize, zkoušky apod.). Nyní platí, že před uvedením zařízení do provozu musí být osvědčena jeho bezpečnost revizním technikem s platným osvědčením podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky VETZ na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. Toto dřív platilo jen když se jednalo o dodavatelský způsob.

Mění se výčet VETZ, jejichž montáž je nutné oznamovat organizaci státního odborného dozoru - nově se týká zařízení třídy I.  Nově se neoznamuje ukončení montáže, ale její zahájení.

VETZ třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy