Euronovela zákona o odpadech

Poslední novela zákona odpadech patří bezpochyby k nejdůležitějším novinkám v legislativě týkající se životního prostředí. Tato novela do českého právního řádu transponuje novou evropskou rámcovou směrnici o odpadech a dále odvrací hrozící žalobu proti České republice v důsledku neúplné nebo nesprávné transpozice dalších směrnic týkajících se odpadů.

Euronovela zákona o odpadech byla publikována ve Sbírce zákonů dne 21. května 2010 pod číslem 154/2010 a nabývá účinnosti 1. července 2010.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, je hlavním účelem novely transponovat novou evropskou rámcovou směrnici o odpadech (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES) a dále reagovat neprodleně na několik řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství v důsledku nesprávné nebo neúplně transpozice směrnice o skladkách (1999/31/ES), směrnice o akumulátorech a bateriích (2008/103/ES) a směrnice o autovracích (2000/53/ES).

Změny vyplývající z transpozice nové rámcové směrnice 98/2008/ES o odpadech

Největší změnou vyplývající z nové rámcové směrnice o odpadech je stanovení podmínek, které musejí být splněny, aby se věc vznikající při výrobě nestala odpadem, ale vedlejším produktem a dále udává podmínky, za kterých přestává být odpad odpadem. V obou případech jsou podmínky dosti obecné, novela zákona se odkazuje především na předpisy upravující technické požadavky na výrobky. Dodatečná kritéria budou vydána Evropskou komisí formou nařízení. V současnosti se připravují tato kritéria pro vybrané kovy (hliník, železo a ocel) následovat budou kritéria pro papír, měď, odpadní sklo, a další odpadní komodity.

Objevují se další nové pojmy a definice, např. opětovné použití, příprava k opětovnému použití, prvotní původce, obchodník.

Byla zavedena nová nebezpečná vlastnost odpadu, a to senzibilita (kód H13). Prováděcí vyhláška zahrnující hodnocení této nebezpečné vlastnosti zatím novelizována nebyla. V návaznosti na tuto změnu se též mění kódy nebezpečných vlastností.

Nově byl doplněn §9a, který pevně stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady, a to v následujícím pořadí: předcházení vzniku - opětovné použití – recyklace – jiné využití (např. energetické) – odstranění. Odchýlení se od tohoto schématu je možné, pouze pokud je podpořeno posouzením životního cyklu výrobku.

Další významnou změnou je stanovení postupu pro výpočet energetické účinnosti spalování komunálního odpadu (nová příloha 12). Při dosažení dané úrovně energetické účinnosti se bude jednat o využití komunálního odpadu a ne o odstranění.

Rámcová směrnice v oblasti prevence ukládá členských státům vypracovat programy předcházení vzniku odpadu. Tento požadavek bude zpracován do nového národního plánu odpadového hospodářství. Cíle pro předcházení odpadů pro vypracování plánu odpadového hospodářství jsou uvedeny v nové příloze 13.

Změny vyplývající z transpozice dalších směrnic

Provoz skládky je nově rozdělen na tři etapy, pro které krajský úřad vydá příslušná povolení. Provozovatel skládky bude ručit za případné ekologické škody způsobené provozem skládky. K pokrytí škod se bude muset finančně zajistit, a to formou klasického pojištění, uložením částky na zvláštní účet anebo prostřednictvím bankovní záruky.

Podle směrnice 2006/66/ES je zakázáno uvádět na trh přenosné baterie a akumulátory s obsahem kadmia vyšším než 0,002 %. V případě, že byly tyto baterie nebo akumulátory uvedeny na trh v období mezi počátkem platnosti směrnice 2006/66/ES a novelou zákona o odpadech č. 297/2009 Sb. upravující nakládání s bateriemi (Baterkářská novela), tzn. období mezi 27.9.2008 a 19.9.2009, musí být staženy z oběhu.

K zajištění dostatečného využití autovraků jsou výrobci a akreditovaní zástupci vybraných vozidel povinni zpracovatelům autovraků poskytovat podrobnější informace o jimi vyrobených vozidlech.

Zdroj: Sněmovní tisk č. 1031/0

Odpadové fórum 6/2010

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy