Může majitel objektu zajišťovat odvoz odpadů pro své nájemce (firmy)?

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k zajištění likvidace komunálních odpadů vznikajících z běžných administrativních činností v kancelářských budovách.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k zajištění likvidace komunálních odpadů vznikajících z běžných administrativních činností.

V ČR je běžnou praxí, že pro společnosti, které provozují běžné kancelářské činnosti v pronajatých kancelářích administrativních budov, zajišťuje odvoz a likvidaci komunálních odpadů majitel nebo správce objektu.. Obvykle má tento majitel uzavřenu smlouvu s některou z odpadových společností a odvoz komunálního odpadu zajišťuje pro své nájemce hromadně (pokud je jich v daném objektu více). Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že se jedná o zcela běžnou činnost, která je v souladu s příslušnými právními předpisy.

Postoj Ministerstva životního prostředí (MŽP) je však v této záležitosti jiný. Podle písemného stanoviska MŽP a ústního potvrzení centrály České inspekce životního prostředí (ČIŽP), které si k tomuto problému naše společnost vyžádala, musí každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mít vlastní smlouvu/dohodu s odpadovou společností (případně s obcí) a to i přesto, že produkuje pouze komunální odpad nebo tzv. odpad podobný komunálnímu. Tato povinnost se tedy vztahuje i na společnosti, které mají své kanceláře ve velkých administrativních budovách, kde je součástí nájemní smlouvy plné zajištění souvisejících služeb, včetně odvozu a likvidace odpadu. Podle zákona od odpadech 185/2001 Sb. totiž žádná společnost nesmí předat své odpady subjektu, který k tomu není oprávněn. V tomto případě tedy odpad nemůže být předán majiteli nebo správci objektu, protože ten k tomuto převzetí ve většině případů oprávněn není.

Podle ČIŽP je možné uzavřít hromadnou smlouvu s odpadovou společností, kde však musí být uvedeny všechny společnosti, které v daném objektu působí. Smlouvu může zprostředkovat majitel nebo správce objektu, ale ta musí být uzavřena přímo mezi jednotlivými nájemci a odpadovou společností.

Druhou možností je vyžadovat po majiteli/správci budovy, aby si obstaral příslušné dokumenty a stal se tak osobou oprávněnou k převzetí odpadu do vlastnictví.

V návaznosti na tuto problematiku ještě připomínáme existující povinnost pro podnikající subjekty platit poplatek za možnost využívat běžné kontejnery na tříděný odpad, které poskytuje obec. Stanovený roční poplatek je nutné zaplatit příslušnému obecnímu úřadu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy