Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Dne 12. září vstoupila v platnost nová vyhláška 341/2008 Sb. o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Vyhláška 341/2008 Sb. upravuje nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle §33a 33b zákona 185/2001 o odpadech, a dále mění vyhlášku 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyhláška nabyla účinnosti dne 12. září 2008.

Vyhláška uvádí ve své příloze 1 seznam využitelných bioodpadů (seznam A) a dále seznam bioodpadů využitelných v tzv. malém zařízení definovaném zákonem o odpadech (tj. do 10 tun pro jednu zakládku a 150 tun zpracovaného bioodpadu ročně) (seznam B).

V příloze 2 jsou pak uvedeny technologické požadavky na jednotlivé způsoby zpracování bioodpadů a rovněž požadavky na technické vybavení a provoz zařízení jejich pro zpracování v závislosti na množství a druhu zpracovávaných bioodpadů. Zařízení jsou rozdělena na:

  • Kompostárny a další zařízení využívající aerobní procesy zpracování
  • Bioplynové stanice a další zařízení využívající anaerobní procesy zpracování

V příloze 4 vyhláška uvádí požadavky na obsah provozního řádu pro zařízení s vyšší kapacitou, než mají tzv. malá zřízení.

Dále vyhláška stanovuje kriteria pro hodnocení výrobků ze zpracování bioodpadů, tzv. výstup ze zařízení (příloha 5) a výstupy zařazuje do skupin podle jejich možného použití (příloha 6) na základě řady kritérií. Základními skupinami výstupů ze zpracování bioodpadu jsou např. výstupy splňující požadavky na hnojiva, výstupy používané mimo zemědělskou nebo lesní půdu k zakládání nebo údržbě veřejné zeleně a odpady, které již nejsou považovány za bioodpady.

Konečně v přílohách 7 a 8 jsou definovány četnost a metody vzorkování výstupů ze zpracování bioodpadu a náležitosti protokolu o vzorkování.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy