Nakládání s PCB podle poslední novely zákona o odpadech

12. února 2008 vyšel ve sbírce Zákon 34/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech 185/2001 Sb., který do českého právního řádu adaptuje dvě nařízení Evropského parlamentu a Rady: nařízení ES 1013/2006 o přepravě odpadů a nařízení ES 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách. Tato novela nabývá účinnosti dne 12.2.2008.

Z dosavadního znění Zákona 185/2001 Sb. vyplývaly pro vlastníky PCB, popřípadě provozovatele zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci zejména tyto povinnosti:

  • Prokázat, že zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci (t.j. olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou nebo části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin) neobsahují PCB a toto oznámit ministerstvu způsobem stanoveným ve Vyhlášce 384/2001 Sb.
  • Pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB, pak toto zařízení odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010 (transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti);
  • Označovat tato zařízení, včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna a do doby vyřazení z provozu tato zařízení nedoplňovat a pouze udržovat tak, aby PCB, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám, aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně. Způsob označování je popsán ve zmíněné Vyhlášce 384/2001 Sb.

Novelou 34/2008 Sb. přibývají vlastníkům PCB, popřípadě provozovatelům výše uvedených zařízení další povinnosti uvedené v §27 zákona, a to zejména:

  • Pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení, která mohou obsahovat PCB, do 31. prosince 2009 způsobem stanoveným ve Vyhlášce 384/2001 Sb. ministerstvu neprokáží, že jejich zařízení neobsahuje PCB, považují se tato zařízení za zařízení obsahující PCB.
  • Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tyto plány musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2010.
  • Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci, jsou povinny vypracovat seznamy těchto zařízení, stanovit časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z užívání a pro jejich odstranění, předat vyhotovené seznamy do 31. prosince 2008 ministerstvu a postupovat podle nich. Tato povinnost se týká i jiných zařízení než těch, které podléhají evidenci, tj. i těch, které obsahují méně než 5 litrů náplně (např. menších kondenzátorů). Náležitosti seznamů zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, a podrobnosti o sběru a odstranění těchto zařízení stanoví novela Vyhlášky 384/2001 Sb., které se však teprve připravuje.
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy