Nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech

Nařízení vlády 146/2007 Sb. nahrazuje s účinností od 1.1.2008 dosavadní nařízení vlády 352/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

V novém nařízení vlády byly odstraněny duplicity s dalšími předpisy pro ochranu ovzduší. Jedná se např. o zjišťování znečišťujících látek, které je řešeno vyhláškou 356/2002, nebo postup stanovení obecných limitů, který je stanoven přímo v zákoně o ovzduší 86/2002 Sb. Nové nařízení vlády dále neobsahuje emisní faktory pro stanovení emisí v případech, kdy nelze provést měření (emisní faktory z NV 352/2002 budou přesunuty do nově připravované vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku 356/2002).

Emisní limity pro zvláště velké, velké a střední zdroje jsou nyní uvedeny v přílohách k NV 146/2007 Sb. vždy v jedné tabulce pro všechny typy zdrojů, paliv a všechny znečišťující látky. Pro malé emisní zdroje stanovuje nové NV pouze požadovanou účinnost spalování a koncentraci CO ve spalinách. Nově jsou stanoveny podmínky pro spalování alternativních paliv. Pro plynové turbíny je stanoven emisní limit na základě objemového toku spalin. Pro konkrétní zvláště velké zdroje dochází ke změně přechodných ustanovení ke splnění emisních limitů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy