Nová úprava přepravy odpadů a nakládání s persistentními organickými polutanty

12. února 2008 vyšel ve sbírce Zákon 34/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech 185/2001 Sb., který do českého právního řádu adaptuje dvě nařízení Evropského parlamentu a Rady: nařízení ES 1013/2006 o přepravě odpadů a nařízení ES 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách. Tato novela nabývá účinnosti dne 12.2.2008.

V oblasti přepravy odpadů reaguje novela na změny komunitární právní úpravy, a to přijetím nařízení ES č. 1013/2006 o přepravě odpadů, které s účinností od 12. července 2007 nahradilo dosavadní nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropských společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. V této souvislosti jsou rovněž upraveny povinnosti související s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou problematikou úzce souvisejí.

Podle nového nařízení jsou odpady určené k využití rozděleny do dvou seznamů, „zeleného“ a „žlutého. K přepravě odpadů určených k využití uvedených v zeleném seznamu v rámci EU nadále obecně není třeba písemného souhlasu. K přepravě odpadů uvedených ve žlutém seznamu je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny.

Nově je v příloze nařízení závazně stanovena forma a obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky zeleného seznamu. Dochází rovněž k významné změně v náležitostech oznámení o přepravě. Každá přeprava povolená podle nařízení (EHS) č. 259/93 musí být dokončena nejpozději do 11.7.2008.

Druhou oblastí práva EU, kterou novela adaptuje, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách (POP), stanovující mimo jiné podmínky pro nakládání s odpady s obsahem POP. Dosavadní znění zákona o odpadech tyto podmínky neadaptovalo a tak nebyly vymahatelné. Z látek, které jsou předmětem nařízení, byly jako ukazatele (škodliviny v odpadech) doposud sledovány pouze PCB. Příloha V nařízení uvádí seznam odpadů, které je nutné analyzovat na přítomnost POP látek, a stanovuje koncentrační limity pro hodnocení nebezpečnosti odpadu.

Novela dále zavádí nové nástroje, které mají zajistit odstranění použitých PCB a dekontaminaci, popřípadě odstraněn zařízení obsahující PCB do konce roku 2010 v souladu se směrnicí Rady 96/59/ES.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy