Nová vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 23/2008 Sb. byla oznámena v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES1).

Tato vyhláška je zcela nová a nenahrazuje tedy žádnou dosavadní vyhlášku. Stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

Tato vyhláška činí z řady českých technických norem z oblasti požární ochrany právní normu a tím se tyto ČSN stávají v podstatě prováděcími předpisy zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, na jehož základě byla vyhláška vydána.

Vyhláška se netýká pouze staveb nových, ale obsahuje i ustanovení pro stavby stávající. U stávajících staveb musejí být požadavky splněny do konce roku 2008. Tato ustanovení se mimo jiné týkají požadavků

  • při úpravě interiéru
  • na prostory chráněné únikové cesty
  • na prostory s výskytem hořlavých kapalin
  • na stání vozidel pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů v garážích
  • na ukládání tlakových nádob s plyny
  • na bezpečnou vzdálenost tepelného zařízení

V přílohách vyhlášky jsou mimo jiné uvedeny technické podmínky zařízení pro hašení a počty přenosných hasících přístrojů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy