Nová vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů

Vyhláška MŽP 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů s účinností od 18. července 2009 ruší a nahrazuje vyhlášku 356/2002 platnou od 14. srpna 2002.

Vyhláška MŽP 205/2009 Sb. stanovuje obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny, emisní faktory, přípustnou tmavost kouře, metody a postupy pro měření emisí, u kterých je vyžadováno osvědčení o akreditaci, náležitosti žádosti o povolení a závazné stanovisko, seznam údajů tvořících provozní evidenci, seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, obsah provozního řádu a další.

Nová vyhláška představuje komplexní revizi předcházejícího předpisu 356/2002, který je novou vyhláškou zrušen. Oproti stávající úpravě jsou vypuštěna některá nadbytečná nebo duplicitní ustanovení ve vztahu k zákonu o ochraně ovzduší. Dále jsou podle nové úpravy zmírněny některé požadavky na kontinuální i jednorázová měření emisí. Problematika pachových látek byla úplně vypuštěna a je nadále řešena ve vyhlášce 362/2006.

Hlavními změnami jsou:

1. Emisní limity a emisní faktory

 

  • zůstávají v současné době beze změny, ale od 1.1.2015 dojde k jejich zpřísnění. Srovnání nyní platných a budoucích obecných emisních limitů několika základních látek ukazuje následující tabulka:

 

Znečišťující látka

do 31.12.2014

od 1.1.2015

limitní hmotnostní tok [kg/h]

emisní limit [mg/m3]

limitní hmotnostní tok [kg/h]

emisní limit [mg/m3]

TZL

< 2,5

200

< 0,5

150

> 2,5

150

> 0,5

100

SO2

> 20

2500

> 1,8

600

NOx

> 10

500

> 1,8

500

CO

> 5

800

> 5

800

 

  • vyhláška již neuvádí emisní limity pro azbest a pro bromované organické látky (nyní jen 1,2 dibromethan nebo TOC),

  • v příloze 2 jsou nově doplněny emisní faktory pro spalovací zdroje.

 

2. Měření emisí

Vyhláška přináší některé úlevy v měření emisí, které budou znamenat zjednodušení a úspory pro provozovatele. Jsou to zejména:

  • měření emisí se nemusí provádět pokud je zdroj provozován jako záložní méně než 300 h za rok (neplatí pro měření při uvedení zdroje do zkušebního nebo trvalého provozu, spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, na spalovny odpadů a na zařízení schválená pro spoluspalování odpadů),

  • měření TZL se nemusí provádět při spalování plynných paliv (neplatí pro zdroje >100 MW),

  • měření TZL se nemusí provádět při spalování nízkosirných kapalných paliv u zdroje <5MW, pokud tmavost kouře nepřekročí stupeň 1 Bacharachovy stupnice,

  • měření SO2 se nemusí provádět při spalování plynných nebo kapalných paliv, pokud dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry zaručující plnění emisního limitu (neplatí pro zdroje >100 MW),

  • snížení povinnosti měřit 10 polycyklických aromatických uhlovodíků (nyní jen čtyři),

  • ohlašování termínu měření České inspekci životního prostředí 14 dní předem není dále požadováno.

Nově je požadováno kontinuální měření emisí pro zvláště velké spalovací zdroje o příkonu100 MW a vyšším bez ohledu na hmotnostní tok znečišťujících látek.

3. Žádosti o povolení a závazné stanovisko

Hlavní změnou je povinnost žadatele předložit vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude zdroj umístěn.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy