Nové nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu

Od 1. ledna 2010 nabývá účinnost nové nařízení ES 1005/2009 o látkách poškozujících ozónovou vrstvu.

1.ledna 2010 nabývá účinnosti nové nařízení ES 1005/2009 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. Smyslem nového nařízení, které nahradilo dosavadní nařízení ES 2037/2000, zůstává postupné omezování výroby, používání a úniků těchto látek do ovzduší.

Pro výrobce se však změnil postupný plán snižování výroby regulovaných látek. V případě hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFCs) byl termín úplného zastavení jejich výroby přesunut z 31.12.2025 již na 31.12.2019. Stále platí, že nově vyrobené regulované látky lze používat pouze pro konkrétní účely, jako laboratorní činidla nebo jako suroviny pro další zpracování. Tyto činnosti vyžadují povolení.

V případě provozovatelů chladicích zařízení a tepelných čerpadel obsahujících regulované látky došlo k odstupňování požadavků na pravidelné kontroly těsnosti, jako je tomu v případě fluorovaných skleníkových plynů. Četnosti pravidelných kontrol jsou uvedeny v následující tabulce:

Obsah regulované látky

Četnost kontroly

> 3 kg (hermetické systémy > 6 kg)

1x12 měsíců

> 30 kg

1x6 měsíců

> 300 kg

1x3 měsíce

V případě úniku je nutné zajistit opravu do 14 dnů od jeho zjištění a poté provést ověřovací zkoušku těsnosti. Pro zařízení obsahující více než 3 kg regulovaných látek nadále platí povinnost vedení záznamů o provedených kontrolách, opravách a likvidaci.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy