Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Novela v souladu s předpisy EU rozšiřuje seznam výjimek pro použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Novela vyhlášky 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady uveřejněná ve sbírce pod číslem 65/2010 Sb. vstupuje v platnost 31.3.2010

Hlavním důvodem novelizace je dosažení plné slučitelnosti a souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. „Směrnice ROHS") ve znění souvisejících  rozhodnutí Komise a Směrnice 2008/35/ES.

Body novelizace

1.    Rozšíření výjimek z ustanovení § 37j, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (příloha 5)

Novela v souladu se směrnicí ROHS rozšiřuje seznam výjimek, kdy je možné v elektrických a elektronických zařízeních používat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly a polybromovaný difenylether. V těchto případech neexistují vhodné substituty, a proto byla ze strany Evropské Komise legislativně stanovena výjimka pro umožnění jejich použití.

Pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly a polybromovaný difenylether se toleruje maximální hodnota koncentrace ve výši 0,1 % hmotnosti v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech.

Dotčené subjekty - výrobci elektrických a elektronických zařízení

2.    Stanovení technických požadavků na zpracování elektroodpadu (Příloha č. 7)

Podle dosavadního znění vyhlášky 352/2005 Sb. mají zpracovatelé odpadu s obsahem regulovaných látek (látky poškozující ozónovou vrstvu, zejména CFC a HCFC) povinnost zpracovat tyto odpady závaznou technologií podle §31 zákona 86/2002 o ochraně ovzduší. Novela vyhlášky rozšiřuje tuto povinnosti i na elektroodpad obsahující částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků (HFC - fluorované skleníkové plyny) a uhlovodíky (HC).

V druhé části tohoto novelizačního bodu je nově stanoveno, že části, součásti a materiály obsahující CFC, HCFC, HFC a HC musí být z elektroodpadu přednostně demontovány. Tyto látky jsou obsaženy především v chladničkách, klimatizačních zařízeních, bojlerech, ale i v dalších zařízeních, kde slouží jako izolační materiál.

Dotčené subjekty - zpracovatelé elektroodpad

Zdroj: Knihovna připravované legislativy

Zdroj: Knihovna připravované legislativy
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy