Změny v nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Cílem novelizace je zjednodušit některé postupy při hodnocení zátěže rizikovými faktory pracovních podmínek, upřesnit některé ukazatele a způsoby hodnocení míry rizika vybraných rizikových faktorů, a napravit některé technické nedostatky dosavadní právní úpravy.

K 1.5.2010 vstoupí v platnost pod číslem 68/2010 novela nařízení vlády 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tato novela přináší zjednodušení některých postupů hodnocení rizik a upřesnění některých ukazatelů, zejména v oblasti zátěže teplem a chladem, fyzické zátěže měření expozice azbestu a poskytování bezpečnostních přestávek. Nově jsou stanoveny požadavky na malování a úklid pracovišť, sanitárních prostorů a pomocných zařízení.

Zátěž teplem a chladem, ochranné nápoje

 • K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně tepelné zátěže při práci, která již byla vyhodnocena autorizovanou osobou, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem (pokud se nezměnily podmínky).

 • Režim práce a bezpečnostních přestávek při zátěži teplem se stanoví pomocí stejných tabulek jako dosud. Nelze-li provést odečet z uvedených tabulek z důvodu odlišných zadávacích parametrů (rychlost proudění vzduchu, tepelný odpor oděvu), stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce pomocí výpočtu nebo na základě specifického měření.

 • Nově je ztráta tekutin při zátěži teplem definovaná pro každou třídu práce (podle energetického výdeje) a platí pro stanovenou teplotu. Prokáže-li se měřením teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem překročení o více než 4°C, zvyšuje se náhrada ztráty tekutin ze 70 % na 80 %. Nemění se limit pro poskytování náhrady, tj. při ztrátě tekutin od 1,25 litru za osmihodinovou směnu.

 • Stanovení ztráty tekutin je přípustné i měřením ve stanovených případech.

 • Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje v množství minimálně půl litru za 8-hodinovou směnu při práci na

  • a)     pracovišti, kde musí být udržována operativní nebo výsledná teplota nižší, než je teplotní limit pro příslušnou třídu práce.

  • b)     venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4°C

Měření úrovně azbestu

 • Kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, které bylo dosud povinné vždy po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, již není požadováno v případech, kdy jde o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu.

Fyzická zátěž

 • Při hodnocení fyzické zátěže se definované hygienické limity dosud vázané na tzv. charakteristickou směnu stanovují na průměrnou směnu.

 • K významnějším změnám zde patří doplnění ustanovení týkající se přerušování práce bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nebo střídáním činností nebo zaměstnanců.

Psychická a zraková zátěž

 • Povinnost poskytování bezpečnostních přestávek rozšiřuje o alternativu střídání činností nebo zaměstnanců.

Bezpečnostní přestávky

 • Rozšiřují se důvody pro zařazování bezpečnostních přestávek.

 • Nově nejenom u práce zařazené jako riziková, při které je nezbytné nepřetržité používání OOPP, ale i při trvalé práci, při které musí zaměstnanec povinně OOPP používat z jiného důvodu a tento ochranný pracovní prostředek ztěžuje zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky.

 • Za ztěžování pohybu, dýchání, vidění a jiných fyziologických funkcí se nepovažuje stav odpovídající pocitu omezení, které je vnímáno individuálně, nebo stav, při němž míra omezení nebrání základnímu využívání fyziologické funkce.

Teplota na pracovišti

 • Byla vypuštěna výjimka pro povinnost dodržovat přípustné mikroklimatické podmínky týkající se mimořádně teplého dne.

 • Naopak se doplňuje, že při nedodržení požadovaných hodnot teploty  musí být doba výkonu práce rozvržena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce.

 • Dále se doplňuje, že na pracovišti, na němž je vykonávána práce třídy I a IIa, nesmí být rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků více než 3 °C.

Nové požadavky na malování a úklid

 • frekvence čištění zdrojů osvětlení minimálně jednou za 2 roky  a dále v závislosti na přítomnosti zdrojů prachu a chemických látek - dvakrát ročně nebo čtyřikrát ročně;

 • frekvence úklidu pracovišť, sanitárních zařízení a pomocných zařízení - denně;

 • frekvence malování - minimálně jednou za 8 let a dále v závislosti na výskytu zdrojů prachu a chemických látek - jednou za 6 let nebo dva roky. Uvedené lhůty se prodlužují o 2 roky, pokud se jedná o pracoviště do 5 zaměstnanců celkem.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy