Změny v evidenci a hlášení odpadů

Dne 1.1.2008 vstupuje v účinnost vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a která zavádí změny v evidenci a hlášení o odpadech.

Vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady vyšla ve Sbírce zákonů 24.10.2008 a vstupuje v účinnosti dne 1.1.2008.

Průběžná evidence

Nově je zavedena povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech podle nového formuláře uvedeného v příloze č. 20, který zároveň slouží jako vzor pro roční hlášení. Průběžná evidence dále musí obsahovat vždy datum a číslo zápisu do evidence a jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Hlášení

Novela umožňuje zasílat většinu ohlašovaných evidencí, včetně roční hlášení o odpadech v elektronické podobě v tzv. přenosovém standardu dat o odpadech (tj. požadovaný formát dat a minimální rozsah ověření správnosti), který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. E mailovou adresu, na kterou se hlášení zasílá, zveřejňují příslušné obecní úřady.

 

Provozovatelé čistíren odpadních vod připojují k hlášení údaje o složení kalu (katalogové číslo 19 08 05) na listě 3 přílohy č. 20. Pokud předávají kal k využití na zemědělské půdě, vyplňují všechny údaje. Pokud se kal nevyužívá, vyplňuje se pouze ukazatel 1 (sušina kalu).

Provozovatelé skládek dále hlásí údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky podle listu č. 4 přílohy č. 20.

Nově se hlášení podává zvlášť nejen pro každou samostatnou provozovnu, ale i za každou samostatnou činnost v místě, které není provozovnou, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá. Hlášení se zasílá příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností podle místa sídla původce, umístění provozovny nebo provozované činnosti.

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za rok 2008 lze provést podle dosavadních předpisů.

Kódy nakládání s odpadem

Přidávají se nové kódy nakládání s odpady (tabulka způsobů nakládání s odpady v příloze č. 20):

  • BN40 - odpad po úpravě, když nedošlo ke změně kódu odpadu;
  • BN30 - převzetí zpětně odebraného elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k zákona;
  • XN50 - Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu;
  • XN53 - Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu;
  • XN60, XN63 - Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy