Změny v ohlašovacích povinnostech

Rok 2010 je prvním rokem, kdy se prakticky projeví změny v ohlašovacích povinnostech, které přinesl zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) zřizuje a spravuje dle zákona 25/2008 Sb. Ministerstvo životního prostředí.

Povinnost hlásit do IRZ má:

  • provozovatel uvedený v nařízení ES 166/2006 (vykonává činnosti uvedené v příloze I na stanovené kapacity), nebo

  • provozovatel zařízení, v němž je vykonávána jiná činnost , nebo činnost s nižší kapacitou , než stanovuje nařízení ES 166/2006

pokud:

  • množství stanovených znečišťujících látek v únicích (do ovzduší vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, v odpadech) je vyšší, než stanovený ohlašovací práh,

  • množství odpadů překročí 2 t/rok pro nebezpečné a 2 000 t/rok pro ostatní odpady

Poprvé za rok 2009 ohlašují výše uvedení provozovatelé úniky a přenosy znečišťujících látek:

  • ze zařízení v nichž je prováděna jiná činnosti, nebo činnost s nižší kapacitou, než stanovuje nařízení ES 166/2006 (tj. podle §3, odst. 2 zákona 25/2008)

  • stanovené nařízením vlády 145/2008 nad rámec nařízení ES 166/2006 (tj. podle §3 odst. 1 písm. b) a c) zákona 25/2008)

V oblasti odpadů to znamená, že ohlašovat do IRZ je poprvé za rok 2009 povinen provozovatel jakékoliv činnosti, pokud produkuje více než 2 tuny/rok nebezpečných odpadů nebo 2 000/rok ostatního dopadu.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnosti (ISPOP)

ISPOP je informační systém pro příjem a zpracování ohlašovacích povinností (evidencí, hlášení) z oblasti životního prostředí.

Za rok 2009 podávají hlášení prostřednictvím ISPOP ohlašovatelé, kteří mají současně povinnost ohlašovat do IRZ. V dalších letech bude veškeré ohlašování v oblasti životního prostředí realizování prostřednictvím ISPOP. Termín hlášení od ISPOP je 31.3.

V případě, že provozovna nespadá do režimu IRZ, jsou ohlašovací povinnosti za rok 2009 realizovány dle postupu v jednotlivých složkových zákonech.

Příručka pro ohlašování do IRZ a další užitečné informace jsou k dispozici na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí MŽP.

Harmonogram ohlašování prostřednictvím ISPOP

Ohlašovací rok

První hlášení do ISPOP

Provozovatel

Předmět hlášení

2007

2008

uvedený v nařízení 166/2006/ES (vyjmenované činnosti nad stanovenou kapacitu)

IRZ - úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů při překročení prahových hodnot podle 166/2006/ES

2009

2010

uvedený v nařízení ES 166/2006

IRZ - úniky a přenosy znečišťujících látek při překročení prahových hodnot podle NV 145/2008

provozující jiné činnosti nebo s nižší kapacitou než stanovuje nařízení 166/2006/ES

IRZ - úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů při překročení prahových hodnot podle 166/2006/ES a NV 145/2008

povinný ohlašovat do IRZ podle předchozích bodů

ohlašovací povinnosti podle zákona o vodách 254/2001

ohlašovací povinnosti podle zákona o ovzduší 86/2002

ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech 185/2001

2010

2011

činnosti podle nařízení 166/2006/ES nepodléhající povinnosti ohlašování do IRZ (tj. činnosti nedosahuje prahové kapacity)

ohlašovací povinnosti podle zákona o vodách 254/2001

ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech 185/2001

ostatní činnosti nepodléhající povinnosti ohlašování do IRZ

ohlašovací povinnosti podle zákona o ovzduší 86/2002

2011

2012

ostatní činnosti nepodléhající povinnosti ohlašování do IRZ

ohlašovací povinnosti podle zákona o vodách 254/2001

ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech 185/2001

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy