O společnosti»Ekologie

Ekologie

V oblasti ekologie a ochrany životního prostředí nabízíme svým klientům všechny typy ekologických auditů. Jedná se zejména o ekologické předkupní audity a audity posouzení shody s právními předpisy a jinými (např. korporátními) požadavky.

ENACON pomáhá řešit svým klientům problematiku znečištění životního prostředí, souvisejících rizik a možných nápravných opatření. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje průzkumy znečištění, analýzy rizik, návrhy a realizace sanačních prací, monitoring složek životního prostředí a v neposlední řadě i zastupování klientů při jednání s orgány státní správy.

ENACON poskytuje podporu průmyslovým podnikům při hodnocení rizika ekologické škody podle zákona 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Povinnost provést hodnocení rizik a zajisti finanční krytí ekologických škod dle tohoto zákona a souvisejícího nařízení vlády musí podniky splnit do konce roku 2012.

Žadatelům o integrované povolení podle zákona o integrované prevenci (IPPC) nebo o jeho změnu ENACON nabízí vypracování základní zprávy požadované novelou tohoto zákona od 19. března 2013. ENACON disponuje odborníky s odbornou způsobilostí požadovanou pro vypracování této zprávy.

ENACON je rovněž řešitelem nebo participuje na několika výzkumných projektech v oblasti hodnocení kontaminovaných území a nových sanačních technologií.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy