O společnosti»Ekologie»Ekologická újma – hodnocení rizik

Ekologická újma – hodnocení rizik

Předcházení a nápravu ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích, na vodách nebo na půdě řeší zákon 167/2008 Sb.

Zákon ukládá provozovatelům vybraných činností povinnost v případě hrozby ekologické újmy provádět nezbytná preventivní opatření a v případě vzniklé újmy provést potřebná nápravná opatření a nést s tím spojené náklady. K vybraným činnostem patří např. nakládání se závadnými látkami, provozování zdrojů emisí do ovzduší, vypouštění odpadních vod - tedy činnosti běžné pro většinu průmyslových podniků.

V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést nápravná opatření s cílem omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo další zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

K náhradě nákladů na preventivní a nápravná opatření mají provozovatelé vybraných činností povinnost zabezpečit finanční zajištění, jehož rozsah musí odpovídat rozsahu možných nákladů a riziku ekologické újmy.

K tomuto účelu musí provozovatelé vybraných činností zpracovat hodnocení rizik podle nařízení vlády 295/2011. Všichni provozovatelé mají povinnost zpracovat tzv. základní hodnocení. Při překročení stanoveného počtu bodů v základním hodnocení pak provozovatelé provádí podrobné hodnocení rizika. Povinnost finančního zajištění a podrobného hodnocení se netýká provozovatelů certifikovaných dle ISO 14001 či registrovaných v EMAS, nehledě na počet bodů získaných v základním hodnocení.

Více informací o této problematice, včetně plného výčtu vybraných činností naleznete zde

ENACON nabízí podporu při zpracování základního i podrobného hodnocení rizik, které je podkladem pro zabezpečení finančního zajištění.

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, vyplňte prosím poptávkový formulář .

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na enacon@enacon.cz

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy