Fáze I Ekologického Auditu

V  severoamerickém pojetí se Fáze I ekologického auditu provádí podle ASTM standardu a zaměřuje se především na zjištění případného znečištění horninového prostředí v důsledku nakládání s  ropnými látkami a  kontaminanty a identifikaci přítomnosti nebezpečných látek na dané lokalitě.

Fáze I provedená podle ASTM pak zahrnuje přezkoumání potenciálního znečištění horninového prostředí, kvality podzemních a povrchových vod, současné a historické používání nebezpečných látek a nakládání s odpadem, identifikaci nebezpečných látek v budovách a potenciální přítomnost azbestu a polychlorovaných bifenylů.

V Evropském prostoru má Fáze I zpravidla širší rozsah, než je požadováno podle ASTM, a zahrnuje i vyhodnocení současných činností na dané lokalitě z pohledu souladu s právními požadavky. Pozornost je věnována i emisím do ovzduší, nakládání s vodami a vypouštění odpadních vod, řádné likvidaci odpadu, venkovnímu hluku, environmentálním povolením a dalším enviromentálním aspektům, které by mohly být předmětem pokuty ze strany správních orgánů nebo by mohly být spojeny s potřebou významných investic.

Typická Fáze I EA zahrnuje následující činnosti

  • Návštěva lokality a přezkoumání jejího aktuálního stavu (např. prováděné činnosti, úniky závadných látek, nebezpečné látky, nakládání s odpadem);
  • Posouzení rizik vyplývajících z využití okolních pozemků;
  • Přezkoumání dostupných údajů a geologických, hydrogeologických a přírodních podmínkách;
  • Přezkoumání historického využití území s důrazem na dřívější nakládání s nebezpečnými látkami a odpady na základě informací od pracovníků na dané lokalitě nebo vyhodnocením historických leteckých fotografií;
  • Získání informací od státních institucí a z veřejně dostupných zdrojů;
  • Přezkoumání environmentálních záznamů a dokumentů vedených na lokalitě.
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy