Fáze II Ekologického Auditu

Průzkumné práce Fáze II ekologického auditu zahrnují především odběr vzorků zemin, půdního vzduchu a/nebo podzemní vody a jejich laboratorní analýzy.

Základní strategii průzkumu a výběr nejvhodnějších metod vrtných, vzorkovacích a laboratorních prací připravuje ENACON dle zadání klienta zejména na základě informací získaných v průběhu Fáze I EA (geologické a hydrogeologické podmínky lokality, charakter předpokládané kontaminace, nejbližší citlivé receptory, možné způsoby šíření kontaminace atd.).

Průzkumné práce v rámci Fáze II EA realizuje ENACON ve spolupráci s kvalifikovanými a mnohokrát ověřenými subdodavateli (vrtné a vzorkovací práce, geodetické zaměření průzkumných děl) a laboratořemi akreditovanými a certifikovanými pro environmentální průzkum, které jsou akceptovány úřady státní správy.

Výsledky získané v průběhu Fáze II EA jsou porovnávány se všeobecně platnými standardy, ale zejména s kritérii, která jsou pro tento účel definována v legislativě země, ve které průzkum probíhá (v České republice jsou to například kritéria daná Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí). Významnost zjištěné kontaminace je pak dále posuzována v souvislosti s místními a regionálními přírodními podmínkami a zejména pak s ohledem na možné ohrožení citlivých receptorů v okolí lokality (například přírodní vodní zdroje, nejbližší obytné zóny, přírodní chráněné území atd.).

Výsledek Fáze II EA poskytuje klientovi možnosti a doporučení dalších opatření (jako jsou například doplňkový průzkum, Monitoring, Analýza Rizik nebo Sanace) včetně odhadu nákladů na jejich provedení. Tyto informace se pak mohou stát důležitým základem pro vyjednání podmínek plánované transakce.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy