Sanace horninového prostředí

ENACON poskytuje komplexní řešení při sanaci znečištěných zemin a podzemních vod, která zahrnuje zejména

 • studie proveditelnosti
 • návrhy systému sanace
 • pilotní zkoušky sanačních metod
 • provoz sanačních technologií
 • supervize sanačních projektů
 • sanační a postsanační monitoring

ENACON má zkušenosti s aplikací širokého spektra sanačních metod pro odstraňování všech hlavních typů kontaminantů jako jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky a těžké kovy.

Využíváme tradiční sanační technologie, jako jsou sanační čerpání, venting, air-sparging, apod. Kromě těchto tradičních technologií specialisté ENACONu úspěšně použili inovativní sanační technologie, jako jsou:

 • automatizovaný cirkulační systém pro dávkování a distribuci sanačních přípravků v horninovém prostředí,
 • in-situ technologie Nano-Bio-Rem kombinující abiotickou a biologicky zprostředkovanou redukci Cr(VI),
 • tepelně podporovaná in-situ biologická reduktivní dechlorace chlorovaných uhlovodíků, 
 • in-situ chemická redukce pro odstranění kontaminace těžkými kovy,
 • in-situ chemická oxidace pro sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky,
 • propustné reaktivní bariéry pro kontejnment podzemních vod znečištěných směsí organických látek.

Sanační projekty - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy