Analýza rizik

Areál chemických závodů Istrochem v Bratislavě

Pro společnost Istrochem jsme se ve spolupráci s firmou DEKONTA podíleli na zpracování studie analýzy rizik rozsáhlého areálu chemických závodů Istrochem v Bratislavě. Lokalita je zasažena specifickým znečištěním celou škálou chemických látek pocházejících z výroby výbušnin, pesticidů, herbicidů a gumárenských chemikálií. Uvažovány byly dvě varianty budoucího využití, a to pokračování průmyslové výroby nebo regenerace celého území na obytnou zónu. Na základě výsledků rizikové analýzy byla pro obě uvažované varianty doporučena sanace zemin a podzemních vod.

Průmyslový areál v Kolíně

Ve spolupráci s firmami HECON a ERM jsme se podíleli na zpracování studie analýzy rizik průmyslového areálu ve východní části města Kolín s více než stoletou průmyslovou historií. Lokalita je specifická komplikovanými hydrogeologickými a geologickými poměry (situace areálu na hydrogeologické rozvodnici, výskyt reliktů/výběžků křídových sedimentů). Při zpracování byl hodnocen rovněž přítok znečištění ze sousedních průmyslových závodů.

Farmaceutický závod v Praze

Ve spolupráci s nadnárodní konzultantkou společností Ramboll Environ jsme se podíleli na zpracování studie účelové analýzy rizik pro část farmaceutického závodu, kde je plánována demolice objektu bývalé chemické výroby. V dané lokalitě byla prokázaná kontaminace zemin a podzemních vod a to především těkavými organickými látkami. V rámci studie byla hodnocena rizika pro lidské zdraví v průběhu vlastní demolice i po jejím ukončení a posuzována možnost „vymývání“ znečištění infiltrujícími srážkami a tak následného zhoršování stavu podzemních vod. Na základě výsledků této účelové analýzy byly doporučeny další kroky k minimalizaci rizik.

Projekty na Slovensku

Na Slovensku byla v roce 2015 zahájena realizace projektu „Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v gesci Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky. Pro každou lokalitu byl proveden průzkum znečištění a zpracována analýza rizik. Pro hlavní dodavatele průzkumných projektů společností DEKONTA Slovensko a ENVIRONEDGE jsme se podíleli na zpracování analýz rizik pro následující lokality: skládka průmyslového a toxického odpadu Vrakuňa, sklad pesticidů Nová Dedina, železniční depo Bánovce nad Bebravou, Kovohuty Krompachy, Skrutkáreň Stará Ľubovňa a bývalý sklad chemikálií Strihovce.

Bývalý průmyslový areál KOVO v Březnici

Pro město Březnice jsme realizovali průzkum znečištění a rizikovou analýzu areálu bývalého závodu na výrobu nábytkového a stavebního kování KOVO Březnice. Cílem prací bylo vymezit a ověřit rozsah znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a dalšími kontaminanty pocházejícím ze závodu, ohrožujícími zdroje podzemní vody pro místní pivovar. Na základě zpracované rizikové analýzy byla doporučena sanace zemin a podzemních vod.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy