O společnosti»Udržitelná výstavba – certifikace budov

Udržitelná výstavba – certifikace budov

V současnosti se zodpovědný přístup k životnímu prostředí a zásadám udržitelného rozvoje netýká už jen samotné podnikové ekologie, ale stále více zasahuje i do oblasti projektů a výstavby budov. Ty jsou pak na základě rozličných kritérií udržitelnosti posuzovány vytvořenými systémy hodnocení a certifikace budov, přičemž je komplexně hodnocen celý realizační projekt zahrnující vyhodnocení lokality, samotnou výstavbu i následné užívání stavby. Udržitelná výstavba vychází ze tří hlavních pilířů udržitelnosti, jimiž jsou kvalita životního prostředí, ekonomická efektivita a sociální a kulturní aspekty.

Světově nejrozšířenějšími systémy pro posuzování udržitelné výstavby a certifikaci budov je britský BREEAM a americký LEED. Oba tyto systémy se používají i v České republice. Specificky pro Českou republiku byla ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT a České společnost pro udržitelnou výstavbu budov vyvinuta metodika SBToolCZ pro certifikaci budov administrativních a bytových. V rámci uvedených certifikačních systémů nabízí ENACON konkrétní dílčí služby.

Výběr lokality

Systém BREEAM podporuje výstavbu na územích, která jsou kontaminována a která budou pro účely výstavby sanována. Pro získání bodu v této oblasti vyžaduje BREEAM, aby byla existující kontaminace doložena odborníkem v oblasti kontaminace na základě průzkumu a hodnocení rizik, a dále, aby se investor zavázal provést navržená sanační opatření.

Rovněž systém LEED podporuje novou výstavbu na území, kde byla prokázána kontaminace, nebo na území oficiálně uznaném jako brownfield. V případě zjištěné kontaminace se požaduje provedení sanace.

ENACON nabízí developerům, architektům, projektantům a dalším zájemcům o udržitelnou výstavbu a certifikaci budov provedení průzkumu kontaminace horninového prostředí a hodnocení rizik dle požadavků jednotlivých systémů. V rámci systému BREEAM jsou pro průzkum akceptovány národní metodiky. V České republice lze tedy uplatnit existující metodické pokyny Ministerstva životního prostředí (pro průzkum kontaminovaných území, analýzu rizik a výběr sanačních technologií). Systém LEED vychází při hodnocená kontaminace území s americké normy ASTM, nicméně i zde je možné použít místní metodiky a postupy.

V našem teamu máme kvalifikované geology a hydrogeology s dlouholetou praxí, kteří jsou držiteli osvědčení MŽP o odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geologie, hydrogeologie a sanační geologie, a splňují tedy kvalifikační požadavky systému BREEAM. V rámci LEED není pro posouzení kontaminace a provedení sanace speciální kvalifikace explicitně vyžadována, ale i je samozřejmě nezbytným předpokladem pro správné posouzení problematiky.

Odpadové hospodářství

V obou zahraničních systémech (BREEAM i LEED) je posuzována fáze výstavby budov z hlediska odpadového hospodářství a částečně pak i jejich následný provoz. Posuzování fáze výstavby budov v sobě zahrnuje kromě samotné stavební činnosti často i demolici již existujících staveb na lokalitě a vychází z vytvoření plánu nakládání s odpady, tzv. „Site Waste Management Plan“ (SWMP). Cílem tohoto plánu je minimalizovat vznik odpadů při případné demolici, stavbě nové budovy a zajistit přednostně jejich recyklaci, a dále dodržení všech legislativních požadavků týkajících se nakládání s odpady na stavbě.

ENACON nabízí konzultační služby rovněž v této oblasti a ve spolupráci s příslušnou stavební firmou, developerem, architektem a dalšími zúčastněnými stranami nabízí poradenství při zpracování a následné realizaci SWMP.

SBToolCZ

V rámci českého certifikačního systému SBToolCZ pro administrativní budovy a bytové stavby ve fázi výstavby může ENACON nabídnout podporu kvalifikovaným poradcem metodiky SBToolCZ zapsaném v seznamu poradců (Marcela Velebilová, číslo osvědčení: PBAD-11-010).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy