O společnosti»Aktuality

Aktuality

Čištění, kontrola a revize spalinových cest od roku 2016

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest jsou s účinností od 1.1.2016 nově uvedeny v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a v novém prováděcím předpisu - vyhlášce 34/2016 Sb.

Celý článek

Nové nařízení vlády o limitech pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Dne 30.12.0015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod číslem 401/2015 Sb. nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Nařízení je účinné od 1.1.2016 a ruší dosavadní nařízení vlády 61/2003

Celý článek

Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování

Dne 28.12.0015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 406/2015 Sb. novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Novela nabývá účinnosti 1.1.2016.

Celý článek

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015 Sb. s účinností od 1.12.2015. Novela uvádí zákon o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a zavádí dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při prácí nově upravuje nakládání s vybranými chemickými látkami a zařazování prací do kategorií.

Celý článek

Nový zákon o prevenci závažných průmyslových havárií

Nový zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií nahrazuje od 1.10.2015 dosavadní zákon 59/2006 Sb. a implementuje do českého právního řádu Směrnici 2012/18/EU (tzv. směrnice SEVESO III). Základní přístup k řešení prevence závažných havárií zůstává zachován. Závody jsou rozděleny na základě množství přítomných vybraných nebezpečných látek do tří skupin: (1) závody s podlimitním množstvím, (2) závody s nadlimitním množstvím do skupiny A, a (3) závody s nadlimitním množstvím do skupiny B. Nový zákon systém prevence dále rozvíjí a doplňuje, přičemž důraz je kladen na řešení možného domino efektu, provádění kontrol provozovatelů, zvýšení informovanosti veřejnosti a její účast na rozhodování v rámci plánování.

Celý článek
<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy