O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Novela vyhlášky 415/2012 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2014 Sb. dne 29. července 2014. Obsahuje nové definice paliv a úpravu emisních limitů pro cementářské pece zpracovávající odpad a úpravu přechodných ustanovení pro zařízení zpracovávající odpad a spalovací zdroje. Novela nabývá účinnosti 1. srpna 2014.

Celý článek

Novela vyhlášky 252/2004 o požadavcích na pitnou a teplou vodu

Novela vyhlášky 252/2004 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2014 Sb. s účinností dnem 29. května 2014. Cílem novely je především uvedení vyhlášky do souladu s novelizovaným zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a odstranění dílčích nedostatků, které vyplynuly z aplikace vyhlášky v praxi.

Celý článek

Novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 66/2014 Sb., která mění vyhlášku 450/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Účinnost vyhlášky je od 1. září 2014.

Celý článek

Novela zákona o obalech - nové recyklační cíle a upřesnění pojmu obal

Novela zákona o obalech 447/2001 Sb. byla uveřejněna pod číslem 62/2014 Sb. s účinností od 7. dubna 2014. Jedná se o technickou novelou, která pouze zakotvuje již docílené míry recyklace a celkového využití odpadů z obalů pro období po 31.12.2012 a dále upřesňuje názorné příklady výrobků.

Celý článek

Novela chemického zákona a změna zákona o vodách a o prevenci závažných havárií

Pod zákonem 61/2014 Sb. se skrývá novela hned tří různých zákonů (zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách, zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových haváriích a zákona 254/2001 Sb., o vodách). Účinnost zákona je od 7. dubna 2014 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnost 1. července 2014

Celý článek
<předchozí 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy