O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nakládání s chemickými látkami

Předpisy a požadavky v oblasti nakládání s chemickými látkami se mění v podstatě průběžně. Jedná se zejména o změny přílohy XVII nařízení REACH ohledně omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a směsí a dále o aktualizaci Seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). 1. prosince 2012 vypršelo další přechodné období pro značení a balení čistých chemických látek

Celý článek

Obsah nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Obsah nebezpečných látek v elektrozařízení byl až donedávna regulován legislativou v oblasti odpadového hospodářství, konkrétně zákonem 185/2001 o odpadech a prováděcí vyhláškou 352/2005. V prosinci 2012 vyšlo na základě zákona 22/1997 o technických požadavcích na výrobky nařízení vlády 481/2012, které se danou problematikou zabývá detailněji.

Celý článek

Kdy přestanou být skleněné střepy odpadem?

Odpověď na tuto otázku dává nové Nařízení Evropské Komise 1179/2012, které definuje podmínky, při jejichž splnění se ze skla přijatého do zařízení na zpracování odpadu stává druhotná surovina. Na další nakládání s ní se již nevztahují předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Celý článek

Novela zákona o hospodaření energií

1.ledna 2013 nabyla účinnosti novela č. 318/2012 zákona 406/2000 o hospodaření energií. Úprava zákona vyplývá z implementace evropské legislativy, zejména směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Celý článek

Aktualizace metodického pokynu pro základní hodnocení rizika ekologické újmy

V listopadu 2012 vydalo MŽP novou verzi metodického pokynu (MP) pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy. Tento nový MP je platný od 5. listopadu 2012.

Celý článek
<předchozí 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy