O společnosti»Aktuality

Aktuality

Změny v zajišťování pracovnělékařských služeb

Pod číslem 47/2013 Sb. byla uveřejněna novela zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách s účinností od 1. dubna 2013. Novela se týká posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

 

Celý článek

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o nebezpečných chemických směsích a o detergentech

Byla vydána nová vyhláška č. 61/2013 Sb., která určuje rozsah informací poskytovaných Ministerstvu zdravotnictví o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Vyhláška byla vydána na základě zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a nabývá účinnosti 15. března 2013.

Celý článek

Nakládání s chemickými látkami

Předpisy a požadavky v oblasti nakládání s chemickými látkami se mění v podstatě průběžně. Jedná se zejména o změny přílohy XVII nařízení REACH ohledně omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a směsí a dále o aktualizaci Seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). 1. prosince 2012 vypršelo další přechodné období pro značení a balení čistých chemických látek

Celý článek

Obsah nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Obsah nebezpečných látek v elektrozařízení byl až donedávna regulován legislativou v oblasti odpadového hospodářství, konkrétně zákonem 185/2001 o odpadech a prováděcí vyhláškou 352/2005. V prosinci 2012 vyšlo na základě zákona 22/1997 o technických požadavcích na výrobky nařízení vlády 481/2012, které se danou problematikou zabývá detailněji.

Celý článek

Kdy přestanou být skleněné střepy odpadem?

Odpověď na tuto otázku dává nové Nařízení Evropské Komise 1179/2012, které definuje podmínky, při jejichž splnění se ze skla přijatého do zařízení na zpracování odpadu stává druhotná surovina. Na další nakládání s ní se již nevztahují předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Celý článek
<předchozí 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy