O společnosti»Aktuality

Aktuality

Legislativní novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami na jaře 2012

V květnu 2012 byly v návaznosti na nový zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách přijaty dvě prováděcí vyhlášky, vyhláška 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi a vyhláška 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe. V rámci REACH byl rozšířen seznam látek podléhajících omezení. Blíží se druhá vlna registrace chemických látek. ECHA spustila novou aplikaci pro následné uživatele. Aktuální povinnosti výrobců předmětů.

Celý článek

Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod

Dne 10. května 2012 bylo ve sbírce uveřejněno nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod. Toto nařízení, které nabude účinnosti dne 1. června 2012, řeší některé oblasti, které doposud upravovala vyhláška č. 293/2002 Sb.

Celý článek

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

S účinností od 1. června 2012 vyšla vyhláška 123/2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tato vyhláška ruší dosavadní vyhlášku 293/2002 ve znění vyhlášky 110/2005.

Celý článek

Novela nařízení vlády 361/2007, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pod číslem 93/2012 nabyla dne 1. dubna 2012 účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Jedním z důvodů této novely byla implementace třetího seznamu expozičních limitů chemických látek dle směrnice 2009/161/EU. Zcela nově řeší novela zátěž teplem a chladem.

Celý článek

Zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dne 7. února 2012 byl přijat zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Tento nový zákon nabude účinnosti dne 1. září 2012.

Celý článek
<předchozí 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy