O společnosti»Aktuality

Aktuality

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. který nabývá účinnosti dne 1.4.2012, je jedním ze souboru nových právních předpisů, které nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Tento zákon bezprostředně navazuje na zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Celý článek

Vyšla „nová“ vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí

Vydáním nového zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích byla zrušena vyhláška 232/2004 Sb., kde jsou uvedeny pravidla pro hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí. Nová vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, která zmíněnou vyhlášku 232/2004 Sb. nahradila, vyšla 16. prosince 2011 a platí od 1. ledna 2012 do 31. května 2015.

Celý článek

Novela vyhlášky o dokladech žádostní o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu

Dne 6. prosince 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 432/2001 Sb. o dokladech žádostí rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Celý článek

Novelou zákona o ovzduší ke snížení imisní zátěže

Dne 19. října 2011 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 288/2011 Sb. Novela zavádí několik nových nástrojů s cílem omezit emise z dopravy i průmyslu a snížit imisní zátěž v problematických regionech.

Celý článek

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 1. listopadu 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se ruší původní nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Celý článek
<předchozí 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy