O společnosti»Aktuality

Aktuality

Sdělení MŽP k zálohám na poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr vod podzemních

Ohledně záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 vydalo MŽP sdělení ze dne 26. listopadu 2018. S účinností od 1. ledna 2019 zaniká povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody.

Celý článek

Vyhláška 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

S účinností od 1.9.2018 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Tato vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku 432/2001 Sb.

Celý článek

Novely EIA

V roce 2017 vyšly ve Sbírce zákonů dvě novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První z nich je samostatná tzv. transpoziční novela č. 326/2017, která nabyla účinnosti 1.11.2017. Tato novela jednak transponuje Směrnici Evropského Parlamentu a rady 2014/52/EU a také přináší řadu dalších změn, které mají vést ke zjednodušení a zkrácení procesu EIA. Druhou novelou je novela stavebního zákona č. 225/2017, která nabyla účinnosti 1.1.2018 a mění i zákon EIA.

Celý článek

Novela vodního zákona

S účinností od 1. ledna 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 novela vodního zákona 254/2001. Novela se týká zejména nakládání s odpadními vodami. Novela mimo jiné také napravuje nedostatečnou implementaci Rámcové směrnice o vodách zakotvením způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Celý článek

Novela vyhlášky o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. ledna 2018 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2017 Sb. novela vyhlášky 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Tato novela vychází v návaznosti na novelu zákona 73/2012 o látkách poškozujících ozonovou vrstv a o fluorovaných skleníkových plynech platnou od 1.4.2017, v souvislosti s adaptací na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy